ทัวร์อังกฤษ HAPPY ENGLAND สบายกระเป๋า

อังกฤษ
โปรแกรม ทัวร์อังกฤษ HAPPY ENGLAND สบายกระเป๋า
รหัสทัวร์ A1257
ระยะเวลาเดินทาง 6 วัน 3 คืน
สายการบิน Royal Brunei
ช่วงวันเดินทาง
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
฿ 29,999

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A1257


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับมหาวิหารบาธ
 • ชมอนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์
 • เที่ยวพระราชวังวินด์เซอร์ หอคอยแห่งลอนดอน
 • โรงถ่ายภาพยนตร์ แฮร์รี่ พอตเตอร์
 • หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ พระราชวังบัคกิ้งแฮม
 • ชม มหาวิหารเซนต์พอล

ทัวร์อังกฤษ HAPPY ENGLAND สบายกระเป๋า 6 วัน 3 คืน สายการบิน Royal Brunei

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
2 ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีท โธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเท่า
3 เที่ยวเมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเท่า
4 เที่ยวเมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน Hotel Ibis London Heathrow Airport , London หรือเทียบเท่า
5 เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวัง เวสท์ มินสเตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอนฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน
6 ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน ประเทศบรูไน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
22 - 27 Nov 2019 29,999 39,998 29,999 29,999 0 จอง
จอง
06 - 11 Dec 2019 32,999 42,998 32,999 32,999 0 จอง
จอง
31 - 05 Jan 2019 39,999 49,998 39,999 39,999 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

ราคาทัวร์รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ
 8. หน้าทัวร์นำเที่ยว ตามรายการ
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ราคาทัวร์ไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 4. ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ ท่านละ 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ **ทางสถานฑูตฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าในทุกกรณี**

ตามธรรมเนียมค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์เป็นจำนวน 50 ปอนด์ (GBP) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทยประมาณ 2,250 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 25,000 บาท

กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

 

โรงอาบน้ำโรมันโบราณ ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายใน**

ราคาสำหรับผู้ใหญ่ ท่านละ ประมาณ 20.00 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 800 บาท

ราคาสำหรับเด็ก ท่านละ ประมาณ 19.00 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 750 บาท

ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรและจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้

 

หอคอยแห่งลอนดอน  ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมภายใน**

ราคาค่าบัตรเข้าชม ท่านละ ประมาณ 25 ปอนด์ หรือ คำนวณเป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 950 บาท

ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรและจำเป็นต้องจองก่อนล่วงหน้า เพราะอาจจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวันได้

 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทำการสำรองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆเพื่อใช้เดินทางมาและกลับจากสนามบินสุวรรณภูมินั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ

 

 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *

การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน

 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศอังกฤษจากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศอังกฤษทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศอังกฤษเรียกเก็บผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบินทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจำนวน 30 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

 1. กรณีวันเดินทางตรง กับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 2. กรณีวันเดินทางไม่ตรง กับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องชำระค่าตั๋วโดยสารเพิ่มด้วยตนเองจากค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อกำหนดของทางบริษัทและสายการบิน

 

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

 1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผักผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

 

หมายเหตุ

1.ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2.ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

4.นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศและเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7.อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ

 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอียด

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอังกฤษ

 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุม

**โปรดตรวจสอบว่าหนังสือเดินทางของท่าน;

– มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และไม่ชำรุด

– ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 6 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น

(บางกรณี ต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย)

 1. หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สำเนาหน้าวีซ่าเก่า เฉพาะวีซ่าเชงเก้น, วีซ่า UK และวีซ่าอเมริกา (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี จำเป็นต้องใช้ สำเนาสูติบัตรด้วย)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบจดทะเบียนการหย่า (ถ้ามี)
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 8. รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น ที่ออกโดยธนาคาร มีรายการเดินบัญชี

ย้อนหลัง 6 เดือนสุดท้าย ฉบับภาษาอังกฤษ (หลักฐานการเงิน ต้องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นขอวีซ่า)

 1. หนังสือรับรองบัญชีจากธนาคาร (Bank Certificate) ทิ่ออดโดยธนาคารเจ้าของบัญชี บัญชีเดียวกันกับ Bank

Statement ฉบับภาษาอังกฤษ เท่านั้น (หลักฐานการเงิน ต้องอัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นขอวีซ่า)

 1. เอกสารการทำงาน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้สำเนาเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือใบจด

ทะเบียนการค้า พร้อมประทับตราบริษัท อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน ฉบับภาษาอังกฤษ เท่านั้น

กรณีเป็นพนักงาน / ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงานปัจจุบัน พร้อมระบุชื่อและนามสกุล (สะกดตรงตามหน้าหนังสือ

เดินทาง), ตำแหน่ง, วัน เดือน ปีที่เข้าทำงาน และอัตราเงินเดือนปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุข้อความที่ได้รับอนุญาตให้ลางานได้ในช่วงเวลาเดินทาง อายุเอกสารไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นขอวีซ่า (ฉบับภาษาอังกฤษ เท่านั้น)

สำหรับนักเรียน / นักศึกษา: หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน หรือนักศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันศึกษา อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันยื่นขอวีซ่า (ฉบับภาษาอังกฤษ เท่านั้น) **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน / นักศึกษา**

ในกรณีที่ผู้เดินทางอายุ ไม่ถึง 18 ปี

 1. สูติบัตร (พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ…ถ้ามี)
 2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง (กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับ บิดาหรือมารดา โดยหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางนั้น จำเป็นต้องเป็นฉบับจริงและออกจากอำเภอต้นสังกัดเท่านั้น พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

โปรดทราบ….สำหรับผู้เดินทางสัญชาติไทยที่ อายุต่ำกว่า18 ปี ผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย (โดยปกติคือบิดา-มารดา) ต้องมาปรากฏตัวพร้อมกันในวันยื่นคำร้อง และ เซ็นชื่อในคำร้อง หากผู้มีอำนาจปกครอง หรือ บิดา-มารดา ไม่สามารถมาได้ ผู้เดินทางสามารถยื่นคำร้องที่ผู้มีอำนาจปกครองเซ็นชื่อไว้แล้ว พร้อม หนังสือยินยอม โดย ลายเซ็นของผู้ปกครองหรือ บิดา-มารดาในหนังสือยินยอมนั้น จะต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานเขตหรืออำเภอที่สังกัด กรณีบิดา-มารดาพำนักอยู่ในเยอรมนีต้องมีการรับรอง ลายเซ็นจากหน่วยราชการของเยอรมนี กรณีบิดาหรือมารดาเพียงฝ่ายเดียวทำหนังสือยินยอมต้อง แสดงหลักฐานว่าบิดาหรือมารดาผู้นั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียวจริง

กรณีที่บิดา – มารดาหย่าร้างกัน ต้องใช้สำเนาใบหย่า และใบที่มีการสลักหลังถึงรายละเอียดการเลี้ยงดูบุตรของฝ่ายใด

เอกสารสำหรับ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ออกค่าใช้จ่าย ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ระบุชื่อผู้เดินทาง สะกดถูกต้องตามหนังสือเดินทาง
 2. หลักฐานการเงินของผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Bank Statement (รายการเดินบัญชีเคลื่อนไหว)

       บัญชีออมทรัพย์ ที่ออกโดยธนาคาร มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

 1. หนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก Bank Certificate บัญชีเดียวกันกับ Bank Statement ที่ออกโดยธนาคาร

 

โปรดทราบ:      ตามข้อกำหนดของสถานทูตฯ การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร ผู้ที่ประสงค์จะ

เดินทางทุกท่าน “อาจจำเป็นต้อง”  แสดงตัวที่สถานทูตฯ ด้วยตัวท่านเอง เพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ในวันขอยื่นคำร้องฯ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียด พร้อมวันและเวลานัดหมายให้ทราบอีกครั้ง

 

หมายเหตุ :      การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครเท่านั้น และในกรณีถูกปฎิเสธวีซ่า สถานฑูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของสถานฑูตเป็นสำคัญ

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)

คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)

ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมดของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์)

ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

เนื่องจากบริษัทต้องดำเนินการจัดเตรียมนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวล่วงหน้า เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินโดยสาร การจองโรงแรมที่พัก ยานพานหะสำหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น

 1. หากจำนวนการจองของผู้เดินทางเต็มกรุ๊ปแล้ว ผู้จองไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ทุกกรณี
 2. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
 3. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคชั่นอื่นๆตามช่องทางของบริษัทได้

 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน