มหัศจรรย์ SCANDINAVIA COUNTDOWN 2020

สแกนดิเนเวีย
โปรแกรม มหัศจรรย์ SCANDINAVIA COUNTDOWN 2020
รหัสทัวร์ A1116
ระยะเวลาเดินทาง 8 วัน 5 คืน
สายการบิน Thai Airways
ช่วงวันเดินทาง
Dec - Dec
฿ 75,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A1116


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มหานครแห่งยุโรปเหนือ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน
 • ชมเรือไวกิ้งโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์รถวอลโว่
 • ช้อปปิ้งถนนสตรอก์

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA COUNTDOWN 2020 8 วัน 5 คืน สายการบิน Thai Airways

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย TG950 (00:50 - 06:35)
2 โคเปนเฮเกน • น้ำพุเกฟิออน • รูปปั้นนางเงือกน้อย • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก • ท่าเรือนูฮาวน์ • ช้อปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ • มัลโม • ข้ามสะพานโอเรซุนด์ • ชมเมืองมัลโม • TURNING TORSO QUALITY HOTEL VIEW 4* หรือเทียบเท่า
3 มัลโม • โกเธนเบิร์ก • พิพิธภัณฑ์วอลโว่ • ย่านเมืองเก่า • ตลาดคริสต์มาส QUALITY HOTEL 11 4* หรือเทียบเท่า
4 โกเธนเบิร์ก • ออสโล • โอเปร่าเฮ้าส์ • ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น • สวนวิกเกอแลนด์ • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง RADISSON BLU SCANDINAVIA OSLO 4* หรือเทียบเท่า
5 ออสโล • คาร์ลสตัด • โบสถ์ประจำเมือง • เออเรโบร • ปราสาทเออเรโบร • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวาดเคอพิง • สต็อกโฮล์ม QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเท่า
6 คาลสตัท • สต็อกโฮล์ม • พระราชวังหลวง • ศาลาว่าการ • สถานีรถไฟใต้ดิน • แกมล่าสแตน QUALITY HOTEL GLOBE 4* หรือเทียบเท่า
7 สต็อกโฮล์ม • สนามบินสต็อกโฮล์ม
8 กรุงเทพฯ โดย TG961 (13:30 - 05:45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
29 Dec - 05 Jan 2020 75,900 9,500 73,900 74,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการรวม

 1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CPH/ARN-BKK) สายการบินไทย Thai Airway(TG)
 2. ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้าหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 4. ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 9. ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 10. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท/ท่าน
 3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 7. ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 100 บาท รวมทั้งทริป 8 วัน 800 บาท/ท่าน
 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

หมายเหตุ : หากไม่สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์วอลโว่ได้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางพิพิธภัณฑ์อาจไม่เปิดให้เข้าชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนโปรแกรมการเดินทางเป็นสถานที่อื่นทดแทน

 

หมายเหตุ:    รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 

ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทำการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 

หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุณาแนบสแกนCOOPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคำร้องในการขอยื่นวีซ่า ประเทศนอร์เวย์ส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า ประเทศ นอร์เวย์

 

กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 

กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

 

โรงแรมที่พัก

 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Single) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม
 2. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทำให้ห้องพักแบบเดี่ยวSingleห้องคู่ Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น
 3. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 4. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 5. โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ำ จะมีบริการเครื่องปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 6. บางสถานที่ในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 12. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 13. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 14. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 15. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

 

 

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวีเดน)

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา ***

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศอื่นๆ ให้ท่านแนบมาด้วย (หนังสือเดินทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น)
 2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามถ่ายด้วยตัวเอง

รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง  ห้ามสวมแว่นหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลังไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำกับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเรื่องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล
 4. ใบสมรส, ใบหย่า, สูติบัตร (เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 5. หลักฐานการทำงาน
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (คัดลอกไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า) แปลเป็นภาษาอังกฤษ
  • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค.0403)
  • กรณีผู้เดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ (ตัวจริง)ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาว่าจ้าง วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูตในการยื่น)
  • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า) เป็นภาษาอังกฤษ
  • กรณีเกษียณอายุราชการ : จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ต้องแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ และระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
 • อาชีพอิสระ : โปรดเขียนจดหมายแนะนำตัวชี้แจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ สามารถเขียนแนะนำตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได้ แต่ทั้งนี้ อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รับยื่นเท่านั้น
 • ** หลักฐานการทำงาน/การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันที่นัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษและต้อง สะกด ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดินทาง เท่านั้น กรณีไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ **

** ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี **

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ : เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 1. กรณีเด็กเดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอ เท่านั้นและให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
 2. กรณีเด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 3. กรณีเด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 4. ในกรณีที่บิดามารดาได้แยกทางกัน จำเป็นที่บิดา หรือ มารดาจะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย (ป.ค. 14) พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อำนาจการปกครอง ของบิดา หรือ มารดาก็ใช้แทนกันได้ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมใบสูติบัตรของผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์

 

 1. หลักฐานทางการเงิน

สำเนา BOOK BANK ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึ่งจะต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น ดังนี้

จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต) โดยต้องเป็นฉบับจริงและระบุจำนวนเงินมี ซึ่งจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งสำเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นวีซ่า (ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้าม!!! ทำการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!)

กรณีเงินฝากประจำ ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Statement) โดยให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจำ (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า และ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลังมาด้วย

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยจะต้องระบุความสัมพันธ์มาโดยชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร ฉบับภาษาอังกฤษ

– หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส

–  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้

– สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้

– เพื่อนและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้

– ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้

–  กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต้องระบุชื่อผู้เดินทาง ที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย

 

**  หมายเหตุ **

เอกสารตัวจริงที่ต้องนำติดตัวมาในวันที่ต้องสแกนลายนิ้วมือ

 1. บัตรประชาชน / ทะเบียน / ทะเบียนสมรส / ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล / สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 2. สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า
 3. เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทำการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กำหนด
 4. ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
 5. ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดำเนินการของทัวร์
 6. การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***

 

 

ข้อมูลคำร้องขอยื่นวีซ่า  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)

***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า *****

ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  ………………………………………………………………………………………………………………………(ตามหน้าพาสปอร์ต)

ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ) ………………………………………………….……………………………………………………….

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE

ศาสนา/RELIGION  ………………………………………………………………      

ที่อยู่/ADDRESS :……………………………… หมู่ที่…………….  ตรอก/ซอย……………………………….  ตำบล/แขวง…………………………………

อำเภอ/เขต……………………………………………………………….. จังหวัด …………………………………………….  รหัสไปรณีย์ ……………………………………….

เบอร์มือถือ * ……………………………………………………………….    E-MAIL: * …………………………………………………………..

 

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION )

ชื่อสามี/ภรรยา ………………………………………………… วันเกิดคู่สมรส  ………………………….สัญชาติ…………………………….

สถานที่เกิด……………………………………………………… อายุ ………………….    เบอร์โทร ……………………………………….

มีบุตร จำนวน ……………………………………. คน

 1. ชื่อ …………………………………………………………… วันเกิด………………………….จังหวัดที่เกิด……………………………………
 2. ชื่อ ……………………………………………………………. วันเกิด………………………….จังหวัดที่เกิด………………………………….
 3. ชื่อ ………………………………………………………….. .. วันเกิด…………………………จังหวัดที่เกิด…………………………………

มีพี่ หรือ น้อง รวม ………………………………….. คน

 1. ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………….. เพศ…………………………..วันเกิด …………………………………………

อาชีพ………………………………. ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………..

 1. ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………….. เพศ…………………………..วันเกิด …………………………………………

อาชีพ……………………………………………. ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………..

 1. . ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………… เพศ……………………….วันเกิด ……………………………………….

อาชีพ…………………………………. ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………

 

ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON)

ระดับการศึกษา …………………………………… สถานที่จบการศึกษา ………………………………………………………

ประวัติการทำงาน (PROFESTION INFORMATION )

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….

ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะงานที่ทำ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เบอร์โทรติดต่อ : …………………………………………………………………………………………………………………….…………

ที่อยู่/ADDRESS : …………………………………  หมู่ที่…………….  ตรอก/ซอย……………………………….  ตำบล/แขวง……………………………………. อำเภอ/เขต………………………………………… จังหวัด …………………………………………………  รหัสไปรณีย์ ………………………………………………….

ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้ากลุ่มเชงเก้นภายใน 3 ปี หรือ ไม่ ……………………………………………………………………………………………………………..

หากเคยมีวีซ่าเชงเก้นภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร……………………………………………………………………………………………..

วันที่เคยเข้าและออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ………………………………………………………………………………………………………………………….

(ดูได้จากตราประทับ ตม. ใน PASS PORT ที่ได้เข้าและออกจากกลุ่มประเทศเชงเก้น)

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่          เคย                  ไม่เคย

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  ………………………………………………………………………………………………………………………….

 ชื่อ/นามสกุล ผุ้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่/ADDRESS : ………………………………..หมู่ที่…………….  ตรอก/ซอย……………………………………..  ตำบล/แขวง…………………………………… อำเภอ/เขต…………………………………………………. จังหวัด …………………………………………..  รหัสไปรณีย์ ……………………………………………..เบอร์มือถือ  …………………………………………………..    E-MAIL: ……………………………………………………………………….

3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

3.2ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

 1. กรณีเจ็บป่วย

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ได้ตามความเป็นจริง