รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

รัสเซีย
โปรแกรม รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
รหัสทัวร์ A1839
ระยะเวลาเดินทาง 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Qatar Airways
ช่วงวันเดินทาง
พฤษภาคม
฿ 34,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A1839


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จัตุรัสแดง เข้าชมพระราชวังเครมลิน , โบสถ์โฮลีทรินิตี้
 • ชม อนุสรณ์ Worker & Peasant Monument ,  สวนซายาร์ดเย
 •  สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
 • พิเศษ !! ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวแลนด์มาร์กที่สำคัญของมอสโคว์

 

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 5 วัน 3 คืน สายการบิน Qatar

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) – มอสโคว์ โดย QR 831/QR 229 (09.25-22.05) VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์
2 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - อนุสรณ์ Worker & Peasant - VDNKh Expo park - พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์
3 รถไฟใต้ดิน - Alexander Garden – พระราชวังเครมลิน – Zaryadye Park – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต VEGA HOTEL & CONVENTION CENTER ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า , มอสโคว์
4 อิสเมโลฟสกายา เครมลิน – ตลาดอิสเมลอฟสกี้ – สแปร์โร่ฮิลล์ - BELAYA DACHA
5 โดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ โดย QR 230/QR 838 (23.35-18.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
02 - 06 พฤษภาคม 2020 34,900 55,000 32,900 32,900 0 จอง
จอง
13 - 17 พฤษภาคม 2020 34,900 55,000 32,900 329,000 0 จอง
จอง
23 - 27 พฤษภาคม 2020 34,900 55,000 32,900 32,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 2. (สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง สูงสุดท่านละ 2 ใบ น้ำหนักกันแล้วไม่เกิน 30 ก.ก.)
 3. ค่าที่พักระดับ 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 8. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
 9. ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 10. หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลตลอดการเดินทาง 500 บาท ตลอดทริป
 2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 30  ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 4. ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ำ 2 ยูเอสดอลลาห์ หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย)
 6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน

พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง  (***สำคัญมาก กรุณาอย่า ขีดเขียน, แปะสติกเกอร์, ปั๊มสัญลักษณ์อะไรก็ตามลงในเล่มพาสปอร์ต, หรือทำพาสปอร์ตฉีกขาด เพราะอาจมีผลทำให้ท่านถูกปฏิเสธ เข้า-ออก ประเทศ***)

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรมโดยละเอียด เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้ว       ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัท

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 1. สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 2. ที่พักตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตราฐานท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียระดับ 4 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับสากล (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ
 3. กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 4. กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด สูงสุดท่านละ 2 ใบ น้ำหนักกันแล้วไม่เกิน 30 ก.ก.
 5. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

 

หมายเหตุ

 1. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาในกรณี ที่ผู้เดินไม่ถึง 25 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม 3,000 บาทต่อท่าน และหากกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 20 ท่าน แต่ไม่น้อยกว่า 15 ท่าน ราคาทัวร์ปรับเพิ่ม 5,000 บาทต่อท่าน หรือทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันทำการ หรือจัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 3. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจำตามเงื่อนไขทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน
 4. กรณีท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายและชำระเงินล่วงหน้าเบ็ดเสร็จกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนการเดินทาง
 5. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวใด ๆ ที่ระบุในโปรแกรมปิดทำการ เนื่องจากโปรแกรมทัวร์เป็นการเสนอขายล่วงหน้า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดท่องเที่ยวประการ กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 7. กรณีท่านถูกปฎิเสธเข้า / ออก เมือง จากด่านตรวจคนเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 8. ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 9. การขอที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 10. โรงแรมที่พัก ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเป็นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรม
 11. กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 12. ตั๋วเครื่องบิน
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่สายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนเกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ทุกท่านต้องดูแลและระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กรณียังไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจำ 5,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำทั้งหมด + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
 7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 8. กรณีมีการยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายกเลิกล่าช้าจากทางโรงแรม เป็นต้น