ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด HONGKONG 5 TEMPLE

ฮ่องกง
โปรแกรม ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด HONGKONG 5 TEMPLE
รหัสทัวร์ A0662
ระยะเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Thai Airways
ช่วงวันเดินทาง
สิงหาคม กันยายน
฿ 15,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A0662


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ไหร้พระขอพรวัดเจ้าแม่กวดอิมฮ่องฮำ , วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพลัสเบย์ , ขอพรพระใหญ่เกาะลันเตา
 • ช้อปปิ้งห้างซิตี้เกทเอ้าท์เลท , ย่านจิมซาจุ่ย
 • ชมการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก Symphony of light

ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัด HONGKONG 5 TEMPLE 3 วัน 2 คืน สายการบินไทย

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขาวิคตอเรีย –ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light I CLUB HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG KONG HARBOUR VIEW หรือระดับเทียบเท่า
2 กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม - ห้าง City Gate Outlet I CLUB HOTEL / CRUISE HOTEL / KINGS HOTEL / SAV HOTEL / GRAND CITY HOTEL / RAMADA HONG KONG HARBOUR VIEW หรือระดับเทียบเท่า
3 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุย-สนามบินฮ่องกง - สุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
08 - 10 ส.ค 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
09 - 11 ส.ค 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
15 - 17 ส.ค 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
16 - 18 ส.ค 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
22 - 24 ส.ค 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
23 - 25 ส.ค 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
29 - 31 ส.ค 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
30 ส.ค - 01 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
02 - 04 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
05 - 07 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
06 - 08 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
12 - 14 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
13 - 15 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
19 - 21 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
20 - 22 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
26 - 28 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จอง
27 - 29 ก.ย 62 15,900 20,800 14,900 15,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวมบริการ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 2. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
 4. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 7. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 8. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 1. ค่าทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป ผู้ใหญ่ และเด็ก 1,200 บาทต่อท่าน ***
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 3. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์
 5. ค่าซักรีด ฯลฯ
 6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 8. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำค่าบริการทัวร์เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ
 2. สำหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 3. หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ **สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก  1,200 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน

**ขออนุญาตเก็บทิปที่สุนามบินสุวรรณภูมิ**

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป

 

หมายเหตุ

 1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจองไว้เป็นตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนั้นที่นั่งทางสายการบินจะจัดให้เป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นั่งโซนใหม่ และในบางครั้งที่นั่งบนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นั่งติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผื่อที่จะได้นั่งด้วยกันกับคนในครอบครัว ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเข้าใจ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางจอยกรุ๊ปหน้าร้านไม่ถึง 15 ท่าน

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง

 

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

 

 

 

BOOKING FROM

 

Date / วันที่ …………………………..

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษัท ……………………………………..

Tel: / โทร ……………………………………………… E-Mail : …………………………………………………..

Attn: / เรียนคุณ …………………………………….. THE KEY TOUR

โปรแกรมที่จอง …………………………………………………………… โดยสายการบิน ………………..

วันที่เดินทาง ………………………………………… จำนวนผู้เดินทาง …………………………………….

แบ่งเป็นผู้ใหญ่ …………………………. ท่าน เด็กตํ่ากว่า 12 ปี ไม่มีตียง ………………………. ท่าน

ชื่อ – นามสกุลผู้จอง ……………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก :  เบอร์โทรศัพท์ ………………………………………………………………….

เบอร์มือถือ ……………………………………………………………………..

ห้องพัก 1 ท่าน ……………………….. ห้อง  ห้องพัก 2 ท่าน ………………………. ห้อง

เตียงเสริม ……………………………… ห้อง   เด็กพักกับผู้ใหญ่ …………………….. ห้อง  

อาหาร:   ไม่ทานเนื้อวัว          ไม่ทานเนื้อหมู          ไม่ทานสัตว์ปีก         มังสวิรัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจำนวนการมัดจำ
 2. หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด