เรือสำราญ ฮ่องกง STAR PISCES HONGKONG

ฮ่องกง
โปรแกรม เรือสำราญ ฮ่องกง STAR PISCES HONGKONG
รหัสทัวร์ A0659
ระยะเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Hong Kong Airlines
ช่วงวันเดินทาง
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน
฿ 11,999

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A0659


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน
 • พักผ่อน ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ  บนเรือสำราญ
 • ชมวิวตอนกลางของเขาวิคตอเรีย
 • อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
 • พักบนเรือสำราญ2คืน

เรือสำราญ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน STAR PISCES HONGKONG สายการบิน Hongkong 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal - Star Pisces เรือสำราญ Star Pisces
2 FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces เรือสำราญ Star Pisces
3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
02 - 04 ส.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
08 - 10 ส.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
10 - 12 ส.ค 62 12,999 16,899 12,999 12,999 0 จอง
จอง
13 - 15 ส.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
15 - 17 ส.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
22 - 24 ส.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
23 - 25 ส.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
29 - 31 ส.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
30 ส.ค - 01 ก.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
05 - 07 ก.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
06 - 08 ก.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
12 - 14 ก.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
13 - 15 ก.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
19 - 21 ก.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
20 - 22 ก.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
03 - 05 ต.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
17 - 19 ต.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
21 - 23 ต.ค 62 12,999 16,899 12,999 12,999 0 จอง
จอง
22 - 24 ต.ค 62 12,999 16,899 12,999 12,999 0 จอง
จอง
01 - 03 พ.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
07 - 09 พ.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
08 - 10 พ.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
14 - 16 พ.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
15 - 17 พ.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
21 - 23 พ.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
28 - 30 พ.ย 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
29 พ.ย - 01 ธ.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จอง
13 - 15 ธ.ค 62 11,999 15,899 11,999 11,999 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม:

 1. ค่าตั๋ว เครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 2. ค่าภาษีสนามบินและ ค่าภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง
 3. ค่าห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง และ ค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสำราญที่เป็นแบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม ส่วนของค่าภาษีท่าเรือได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์แล้ว
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากทาง บริษัทฯ ต้องจองและ ซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 5. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ ตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 8. ค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ

 

อัตรานี้ไม่รวม :

 1. ค่าทิปพนักงานขับรถ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท/ท่าน(ชำระพร้อมค่าทัวร์)
 2. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมบนเรือสำราญ
 3. ค่าแพคเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ / ค่า WIFI
 4. ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้เงื่อนไขการเดินทาง
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำทัวร์เป็นจำนวน 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจำห้องพัก

 

หมายเหตุ        คืนวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก

 

ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ **สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก  1,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน

**ขออนุญาตเก็บทิปพร้อมกับค่าบริการทัวร์**

***หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ออกเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป***

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป

 

หมายเหตุ

 1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 4. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

 1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 2. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศท่องเที่ยวโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น