EASY WINTER IN TURKEY บินตรง พักโรงแรม 5ดาว

ตุรกี
โปรแกรม EASY WINTER IN TURKEY บินตรง พักโรงแรม 5ดาว
รหัสทัวร์ A0873
ระยะเวลาเดินทาง 8 วัน 6 คืน
สายการบิน Turkish Airlines
ช่วงวันเดินทาง
Mar - Mar
฿ 29,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A0873


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือชมดินแดนสองทวีป
 • ขึ้นบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเพอร์กามัม
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 1 ใบ 20 ก.ก.

EASY WINTER IN TURKEY บินตรง พักโรงแรม 5ดาว 8 วัน 6 คืน สายการบิน TURKISH

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) โดย TK59 (09.20-16.15) GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก HALIC PARK หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
5 โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า ALTINEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว มาตราฐานดาวตุรกี
7 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) โดย TK58 (18.35-07.50)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
12 - 19 Mar 2020 28,900 8,500 31,900 31,900 0 จอง
จอง
19 - 26 Mar 2020 30,900 8,500 30,900 30,900 0 จอง
จอง
26 Mar - 02 Apr 2020 30,900 8,500 30,900 30,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 80 USD ตลอดทริป

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 1. ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 15,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มประมาณ 10 วันก่อนเดินทางกรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี

 

***ในกรณีที่โรงแรมสไตล์ถ้ำเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดโรงแรมระดับเทียบเท่าให้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

โปรแกรมพิเศษ (ราคาไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

 • ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย

สำหรับท่านใดที่สนใจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประมาณ 210 USD ต่อท่าน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง โดยบริษัทบอลลูนจะมีทำประกันภัยให้ท่าน บริษัทประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมกรณีขึ้นบอลลูน

*การขึ้นบอลลูนนั้นเพื่อความปลอดภัยจะต้องเช็คสภาพภูมิอากาศวันต่อวัน*

 • นั่งรถจิ๊บชมความงามภาคพื้นดินเมืองคัปปาโดเกีย

สำหรับท่านใดที่สนใจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประมาณ 80 USD ต่อท่าน ใช้เวลาผจญภัยบนรถจิ๊บประมาณ 1ชั่วโมง

เวลาประมาณ 05.00 น. จะมีเจ้าหน้าที่และรถท้องถิ่นมารับท่านที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อออกชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก

 

*กรุณาแต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีให้เตรียมผ้าคลุมไหล่ไว้สำหรับใช้คลุมศีรษะระหว่างเที่ยวชมสุเหร่าสีน้ำเงิน

 

**ราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถสะสมไมล์ได้**

จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 18,900 บาท (ยกเว้นช่วงวันหยุด โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)

 

**ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

 

หมายเหตุ :

รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 25 ท่านขึ้นไป

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

 

ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 80 USD ตลอดทริป

 

ข้อควรทราบก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวตุรกี

 1. อาหารสำหรับทัวร์ทุกมื้อจะเป็นอาหารท้องถิ่น ดังนั้นอาจจะไม่ถูกปากสำหรับคนไทยที่ทานอาหารรสจัดจ้าน แต่หัวหน้าทัวร์จะเตรียมน้ำพริกน้ำจิ้มไปบริการท่าน
 2. มาตราฐานโรงแรมที่ตุรกีนั้นอาจจะแตกต่างกับมาตราฐานของระดับสากล โรงแรมระดับที่ทางบริษัทใช้ก็ได้รับรองมาตราฐานจากหน่วยงานการท่องเที่ยวของตุรกีแล้ว
 3. ในกรณีที่ท่านจองห้องพัก 3 ท่าน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง หากท่านต้องการความสะดวกสบาย ทางบริษัทแนะนำให้ท่านจองห้องพัก แบบ 1 Twin และ 1 Single หากมีการจอง 3 ท่าน และรีเควสเป็น 3 เตียง ทางบริษัทต้องขออภัยหากไม่สามารถจัดหาให้ท่านได้

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 25 คนขึ้นไป
 2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 6. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 9. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน