ฮ่องกง เซินเจิ้น HONGKONG SHENZHEN

ฮ่องกง
โปรแกรม ฮ่องกง เซินเจิ้น HONGKONG SHENZHEN
รหัสทัวร์ A0634
ระยะเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Cathay Pacific
ช่วงวันเดินทาง
สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
฿ 9,999

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A0634


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ไหว้พระขอพรวัดแชกงหมิว , วัดกวนอูเซินเจิ้น , วัดหวังต้าเซียน , วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • ช้อปปิ้งตลาดก๊อปปี้หล่อวู่ , ย่านจิมซาจุ่ย , ห้องซิตี้เกทเอ้าเลท

ฮ่องกง เซินเจิ้น HONGKONG SHENZHEN 3 วัน 2 คืน สายการบิน Cathay Pacific

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - น้ำพุThe Music Fountain of sea world shenzhen FX HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย –ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
02 - 04 ส.ค 62 9,999 14,499 13,599 13,599 0 จอง
จอง
31 ส.ค - 02 ก.ย 62 9,999 14,499 13,599 13,599 0 จอง
จอง
06 - 08 ก.ย 62 9,999 14,499 13,599 13,599 0 จอง
จอง
13 - 15 ก.ย 62 9,999 14,499 13,599 13,599 0 จอง
จอง
04 - 06 ต.ค 62 9,999 14,499 13,599 13,599 0 จอง
จอง
12 - 14 ต.ค 62 12,999 18,499 16,599 16,599 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวมบริการ

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินฮ่องกง คาเธ่ย์แปซิฟิค ชั้นประหยัดเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 2. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา
 3. ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
 5. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 7. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 8. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 9. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
 10. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 11. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 12. รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 144

 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ สำหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก  ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทิปการเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน *** ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง  ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท ***
 4. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 6. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 7. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 8. สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 10. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป
 11. **ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท**
 12. สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานหมู ไม่ทานไก่หรือสัตว์ปีก ไม่ทานเนื้อสัตว์ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรุ๊ปเดินทางรับประทานที่ระบุไว้ในรายการแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 1. ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำค่าบริการทัวร์เป็นจำนวนเงิน เต็มจำนวน ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองที่นั่งแล้ว 2 วันทำการ
 2. สำหรับค่าบริการทัวร์ส่วนที่เหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 3. หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 15 ท่านขึ้นไป

 

อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ อัตราการให้ทิป  ผู้ใหญ่ และเด็ก ท่านละ 1,500 บาท

** ขออนุญาตเก็บทิป ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันแรกของการเดินทาง **

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

*** อัตราค่าบริการทัวร์นี้  เป็นทัวร์ที่เข้าร้านช้อปปิ้ง ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน เพื่อส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ  บัวหิมะ , หยก , ชา , การนวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผ้าไหม , ฯลฯ  ซึ่งสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ท่านได้เที่ยวในราคาประหยัด  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม…..ซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 60 นาที ถึง 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร้านช้อปปิ้งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ***

 

โปรแกรมทัวร์นี้ เป็นโปรโมชั่นวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 เท่านั้น หากท่านมีวีซ่าจีนติดเล่มอยู่แล้ว วีซ่ากรุ๊ปของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจีน และวีซ่าในเล่มของท่านจะถูกใช้งานทันที ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบวีซ่าติดเล่มของท่านหากท่านต้องไปทำใหม่ทุกกรณี

 

หมายเหตุ

 1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจองไว้เป็นตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ดังนั้นที่นั่งทางสายการบินจะจัดให้เป็นโซนกรุ๊ปมาให้ ทางบริษัทฯไม่สามารถที่จะร้องขอได้ว่าจะขอที่นั่งโซนใหม่ และในบางครั้งที่นั่งบนเครื่องบน อาจจะไม่ได้นั่งติดกันหมดกับคนในครอบครัว แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจ้าที่และหัวหน้าทัวร์จะพยายามอย่างเต็มที่ เผื่อที่จะได้นั่งด้วยกันกับคนในครอบครัว ทั้งนี้จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดเข้าใจ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง หากผู้ร่วมเดินทางจอยกรุ๊ปหน้าร้านไม่ถึง 15 ท่าน

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ **

 

 

 

BOOKING FROM

Date / วันที่ …………………………..

From: / จาก ………………………………………….. Company / บริษัท ……………………………………..

Tel: / โทร ……………………………………………… EMail : …………………………………………………..

Attn: / เรียนคุณ …………………………………….. THE KEY TOUR

โปรแกรมที่จอง …………………………………………………………… โดยสายการบิน ………………..

วันที่เดินทาง ………………………………………… จำนวนผู้เดินทาง …………………………………….

แบ่งเป็นผู้ใหญ่ …………………………. ท่าน เด็กตํ่ากว่า 12 ปี ไม่มีตียง ………………………. ท่าน

ชื่อ นามสกุลผู้จอง ……………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก :  เบอร์โทรศัพท์ ………………………………………………………………….

เบอร์มือถือ ……………………………………………………………………..

ห้องพัก 1 ท่าน ……………………….. ห้อง  ห้องพัก 2 ท่าน ………………………. ห้อง

เตียงเสริม ……………………………… ห้อง   เด็กพักกับผู้ใหญ่ …………………….. ห้อง  

อาหาร:   ไม่ทานเนื้อวัว          ไม่ทานเนื้อหมู          ไม่ทานสัตว์ปีก         มังสวิรัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด และในการคืนมัดจำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่เต็มจำนวนการมัดจำ
 2. หากผู้โดยสารท่านใด แจ้งยกเลิกหลังออกตั๋วโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด