Taiwan Taroko ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี

ไต้หวัน
โปรแกรม Taiwan Taroko ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี
รหัสทัวร์ A1177
ระยะเวลาเดินทาง 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Nokscoot
ช่วงวันเดินทาง
Oct - Mar
฿ 15,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A1177


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สัมผัสธรรมชาติที่ อุทยานแห่งชาติ ทาโรโกะ ดินแดนสวรรค์ฝั่งตะวันออกของไต้หวัน
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น
 • อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน
 • กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101
 • ช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต
 • มนูพิเศษ:เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว
 • พักโรงแรม:ไทเป 2คืน+โรงแรมน้ำแร่(เถาหยวน)1คืน

Taiwan Taroko ไต้หวัน ไทเป อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน 3 คืน สายการบิน Nokscoot

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง   
2 ท่าอากาศยานเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101
3 อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติงa
4 ตึกไทเป101 - ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตลาดซีเหมินติง
5 สนามบินเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
31 Oct - 04 Nov 2019 15,900 4,500 15,900 15,900 5,000 จอง
จอง
14 - 18 Nov 2019 15,900 4,500 15,900 15,900 5,000 จอง
จอง
21 - 25 Nov 2019 15,900 4,500 15,900 15,900 5,000 จอง
จอง
28 Nov - 02 Dec 2019 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
05 - 09 Dec 2019 18,900 4,500 18,900 18,900 5,000 จอง
จอง
12 - 16 Dec 2019 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
19 - 23 Dec 2019 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
26 - 30 Dec 2019 19,900 4,500 19,900 19,900 5,000 จอง
จอง
02 - 06 Jan 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
09 - 13 Jan 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
16 - 20 Jan 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
30 Jan - 03 Feb 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
06 - 10 Feb 2020 18,900 4,500 18,900 18,900 5,000 จอง
จอง
13 - 17 Feb 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
20 - 24 Feb 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
27 Feb - 02 Mar 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
05 - 09 Mar 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จอง
19 - 23 Mar 2020 16,900 4,500 16,900 16,900 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ–ไทเป –กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น

 

ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,400 NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ  ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

มัดจำท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าโคม)

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไฟล์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดทจากสายการบิน

**กรณีลูกค้าต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาติดต่อคอนเฟิร์มเวลากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**

 

ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศไต้หวัน)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

 

 

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น