ลอนดอน เอดินเบิร์ก UK Vacation

อังกฤษ
โปรแกรม ลอนดอน เอดินเบิร์ก UK Vacation
รหัสทัวร์ A0589
ระยะเวลาเดินทาง 9 วัน 6 คืน
สายการบิน Thai Airways
ช่วงวันเดินทาง
ธันวาคม
฿ 68,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A0589


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินตรงสู่มหานครลอนดอน **  ชมสโตนเฮ้นจ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
 • ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก
 • เดินเล่นย่าน Royal Mile ในนครเอดินเบิร์ก
 • เที่ยวเมืองยอร์ค ถ่ายรูปกับสนามโอลด์ทราฟฟอร์ด
 • ช้อปปิ้ง  Bicester Village Outlet
 • เข้าชมสตูดิโอกับฉากจำลองการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดัง Harry Potter 
 • กินเป็ดย่างร้าน Four Season  ช้อปปิ้งลอนดอน

ลอนดอน เอดินเบิร์ก UK Vacation 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ โดย TG-910 (00.15-06.20)
2 สนามบินฮีทโทรว์ ลอนดอน-อ๊อกซ์ฟอร์ด-แมนเชสเตอร์ (อังกฤษ) Hallmark Inn Manchester South หรือระดับเทียบเท่า
3 แมนเชสเตอร์-วินเดอร์เมียร์-เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์) Marriott Edinburgh Hotel หรือระดับเทียบเท่า
4 เอดินเบิร์ก (สก็อตแลนด์)-นิวแคสเซิลอัพอนไทน์ (อังกฤษ) Maldron Hotel Newcastle หรือระดับเทียบเท่า
5 นิวแคสเซิลอัพอนไทน์- ยอร์ค-เบอร์มิงแฮม Hilton Garden Inn Birmingham Brindleyplace หรือระดับเทียบเท่า
6 เบอร์มิงแฮม-บาธ-สโตนเฮ้นจ์-ลอนดอน Hilton London Canary Wharf หรือระดับเทียบเท่า
7 ลอนดอน-แฮรี่พ็อตเตอร์สตูดิโอ-ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet-ลอนดอน Hilton London Canary Wharf หรือระดับเทียบเท่า
8 ลอนดอน-บริติชมิวเซี่ยม-ช้อปปิ้ง (อังกฤษ)
9 สนามบินสุวรรณภูมิ โดย TG-917 (21.35-16.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
24 ธ.ค - 01 ม.ค 63 68,900 78,800 0 65,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวมบริการ
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน Thai Airways International เส้นทาง กรุงเทพฯ-ฮีทโทรว์-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / 1 ห้อง) *บางโรงแรมและบางเมืองอาจไม่มีห้องแบบ 3 เตียงให้บริการ*
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 5. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษัทประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 20 มิ.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
 8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
อัตรานี้ไม่รวมบริการ
 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,500 บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 2,000 บาท โดยชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนคณะออกเดินทาง
 5. ค่าแปลเอกสารสำหรับการยื่นวีซ่าที่จะต้องแปลจากศูนย์การแปลเท่านั้น (จำนวนหรืออัตราค่าแปลขึ้นอยู่กับรูปแบบและจำนวนเอกสารของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าบริการวีซ่า)
 6. ค่าบริการและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเองหรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 7. ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื่นเกี่ยวกับวีซ่า
 8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 9. ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 11. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 12. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 13. ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  และหากที่พักตามรายการไม่ได้รับการยืนยัน บริษัทฯ ขอทำการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

 

**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน**

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง //

ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **

 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

 

หมายเหตุ

 1. อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 25 ท่าน และจะต้องชำระมัดจำ หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 2. กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 3. กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ กรุณาตรวจสอบวันเดินทางอีกครั้งของสายการบิน ไม่สามารถเปลี่ยนสนามบินที่บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันกลับ มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนตั๋วกลับ ท่านละ 4,500 บาท หากเปลี่ยนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีกได้ และการยื่นวีซ่าไม่สามารถยื่นพร้อมคณะได้ หากมีการเดินทางต่อไปยังกลุ่มเชงเก้นอื่น ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเชงเก้นต่างหาก เนื่องจากวีซ่าอังกฤษไม่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเชงเก้น

***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

 

หมายเหตุ

 1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 7. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 8. ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
 9. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 10. กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 11. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 1. หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
 2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. บางโรงแรมในยุโรปไม่มีลิฟต์ให้บริการ เนื่องจากที่พักเป็นแบบอาคาร 2-3 ชั้น จึงไม่มีการจัดทำลิฟต์ไว้ให้บริการ ดังนั้นผู้เข้าพักสามารถเตรียมกระเป๋าเล็กสำหรับการเข้าพักในคืนนั้นได้
 4. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 5. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

หลักฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอังกฤษ

***การยื่นวีซ่าอังกฤษ ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครั้งที่มีการเดินทางเพื่อสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่น VFS UK ***

ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 20 วันทำการ

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

 

***สิ่งที่ท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า***

 1. สถานทูตอังกฤษไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวีซ่า แต่สามารถให้ดึงเล่มในวันยื่นได้ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเรียกเก็บ
 2. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
 3. การแปลเอกสารจะต้องแปลจากศูนย์แปล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเอกสารของแต่ละท่าน ค่าแปลสามารถตรวจสอบกับบริษัททัวร์ได้ หรือผู้เดินทางสามารถแนบฉบับแปลจากศูนย์แปลมาได้เช่นกัน (กรณีที่มีเอกสารที่ต้องแปล)
 4. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น

หมายเหตุ  กรณีลูกค้าท่านใดมีการใช้หนังสือเดินทาง เดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

 

 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  1. โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
  2. หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
  3. หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  4. ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
  (ไม่จำเป็นต้องเตรียมแล้ว สามารถไปถ่ายได้ที่ศูนย์ยื่นได้เลยเพือนำลงระบบส่งสถานทูต)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 1. กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี
 2. ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 3. หากเด็กอายุไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
 • สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 • สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
 • กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น
 • กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือองค์กร พร้อมใบลาและสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 • กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
 • หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส+ฉบับแปลภาษาอังกฤษ จากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ
 • หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
 • กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)
 • กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
 • ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) เอกสารออกมาไม่เกิน 1 เดือนจากวันยื่นวีซ่า เป็นต้น
 • หลักฐานการเงิน
 1. ใช้ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสำเนา ทุกหน้า และปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
 2. หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสำเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าที่ต่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
 3. กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
 4. หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยขอเป็นเลขที่บัญชีเดียวกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่นำมาแสดง
 5. กรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวพร้อมระบุความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าจะต้องขอหนังสือรับรองธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
 1. จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
 2. หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 3. หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 4. หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชี้แจงระบุความสัมพันธ์กับผู้ปกครองที่ไปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 5. กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่าและมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมฉบับแปลจากศูนย์แปลเอกสารพร้อมตราประทับ

 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

 

กรอกข้อมูลตามความจริงเบื้องต้น สำหรับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ และกรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านั้น กรุณาอย่าเว้นว่างไว้เฉยๆ เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปกรอกลง Application Online เมื่อทำการ Submit แล้ว ไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดอีกได้ ดังนั้นขอให้แจ้งตามความเป็นจริงที่สุดของผู้สมัครแต่ละบุคคล มิเช่นนั้นอาจถูก black list หรือเสียเวลาในการทำนัดหมายใหม่หรือมาอีกครั้งรวมถึงการชำระค่าวีซ่าใหม่อีกครั้ง

 1. ชื่อ-สกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-สกุลเดิมหรืออื่นๆที่เคยใช้หรือกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือก่อนแต่งงาน …………………………………………………

 1. มีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่  ……..ไม่มี   ……… มี (โปรดระบุรายละเอียด)

หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ……………………………….  วันที่ออกหนังสือเดินทาง ………………………………… วันหมดอายุ ……………………….
3.  สถานภาพ   …….. โสด   …….. แต่งงานจดทะเบียน    …….. แต่งงานไม่จดทะเบียน  …….. หย่า   …….. หม้าย

 1. ชื่อ-สกุล คู่สมรส …………………………………………………….. นามสกุลก่อนแต่งงาน ……………………………………

วัน-เดือน-ปี เกิดคู่สมรส  ……………………………… สถานที่เกิด ………………………… เดินทางด้วยกันหรือไม่ ………

ชื่อบุตร 1. ชื่อ …………………………………………………………………………………….

วัน-เดือน-ปีเกิด ……………………………. สถานที่เกิด …………………………. เดินทางด้วยกันหรือไม่ ……………………

ชื่อบุตร 2. ชื่อ …………………………………………………………………………………….

วัน-เดือน-ปีเกิด ……………………………. สถานที่เกิด …………………………. เดินทางด้วยกันหรือไม่ ……………………

ชื่อบุตร 3. ชื่อ …………………………………………………………………………………….

วัน-เดือน-ปีเกิด ……………………………. สถานที่เกิด …………………………. เดินทางด้วยกันหรือไม่ ……………………

ชื่อบุตร 4. ชื่อ …………………………………………………………………………………….

วัน-เดือน-ปีเกิด ……………………………. สถานที่เกิด …………………………. เดินทางด้วยกันหรือไม่ ……………………

 1. ที่อยู่ปัจจุบัน …………………………………………………………………………………………………………………………..      …………………………………………………………………..  รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
โทรศัพท์บ้าน ………………….    โทรศัพท์มือถือ ………………….
อาศัยอยู่มากี่ปี ………………………………………..  E-Mail: ……….………….………………

…….. บ้านตนเอง      …….. อาศัยอยู่กับครอบครัว        …….. บ้านเช่า
…….. อื่นๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………………………………………………
6.  ชื่อสถานที่ทำงาน ……………………………………………………………………………………………………………………….
(ชี้แจงเกี่ยวกับกิจการที่ทำ หรือสินค้าที่ขายว่าเกี่ยวกับประเภทไหน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการหรือลูกจ้าง)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่สถานที่ทำงาน …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย์ ……………………………………………

โทรศัพท์ …………………. หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) …………………….

ตำแหน่งหน้าที่  …………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะงานที่ดูแลอยู่ ………………………………………………………………………………………………………………….
วันที่เข้าทำงาน / วันเริ่มเข้าศึกษา ……………………………………..  เงินเดือน ………………………………………………
กรณีศึกษาอยู่ / สถานที่ศึกษา ………………………………………………………………………………………………………..ที่อยู่สถานศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………………

ศึกษาระดับชั้น / หลักสูตร ………………………………………………………………………………………….

กรณีอุดมศึกษา ศึกษาคณะใด ………………………………………… สาขา/ภาควิชา ………………………………………..

 1. ค่าใช้จ่ายครอบครัวต่อเดือน ……………………………………………. ให้ครอบครัว+ภรรยา+ลูก …………………………..
 2. ท่านมีเงินออมหรือไม่  …….. ไม่มี   …….. มี  โปรดระบุ …………
  (ถ้ามี กรุณากรอกให้เรียบร้อยเนื่องจากจะต้องนำไปเป็นข้อมูลในการกรอกออนไลน์)
  ออมทรัพย์ ธนาคารอะไร ………………………………………………… เท่าไหร่ …………………………………………………

ฝากประจำ ธนาคารอะไร ……………………………………………….. เท่าไหร่ …………………………………………………
หุ้นหรือหลักทรัพย์ ………………………………………………………… เท่าไหร่ ………………………………………………..

 1. ชื่อ-นามสกุล บิดา ………………………………………………… วัน-เดือน-ปีเกิด ………………………………………………
  (หากจำไม่ได้ให้แจ้งอายุ) ………………………………………….. สถานที่เกิด ………………………………………………….

** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า    เว้นว่างไว้เฉยๆ **
ชื่อ-นามสกุล มารดา  ……………………………………………… วันเดือนปีเกิด ………………………………………………
(หากจำไม่ได้ให้แจ้งอายุ) ………………………………………….. สถานที่เกิด ………………………………………………….
** กรณีเสียชีวิตแล้วไม่ต้องแจ้งว่าเสียชีวิต ให้ใส่วันเดือนปีเกิด และสถานที่เกิดมาตามปกติ จำเป็นต้องใส่ กรุณาอย่า    เว้นว่างไว้เฉยๆ **
10.  กรณีที่ผู้เดินทางเป็นผุ้มีรายได้น้อย / เป็นบุตร / เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้ / เป็นผู้ที่ต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย โปรดระบุ ชื่อ-   สกุลผู้รับรองค่าใช้จ่ายและระบุความสัมพันธ์
ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านคือ …………………………………………………………………………………….     ความสัมพันธ์ ……………………………………………..  ที่อยู่ผู้รับรองค่าใช้จ่าย …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ ………………….
11.  ท่านเคยได้ขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่   …….. ไม่เคย   …….. เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
วีซ่าที่ได้ ได้ระหว่างวันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ ……………………………………… เลขหมายวีซ่าที่เคยได้ ……………………………………..
ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่    …….. ไม่เคย    …….. เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)

ระหว่างวันที่เท่าไหร่กี่วัน …………………..  เข้าวันที่เท่าไหร่ ………………………………… ออกวันที่เท่าไหร่ …………………………………..   ไปทำอะไร …………………………………………………

 1. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอะไรบ้าง
  1. ……………………………………………………………………………………

เข้าวันที่ …………………………………………………  ออกวันที่ …………………………………………..

2………………………………………………………………………………………

เข้าวันที่ …………………………………………………  ออกวันที่ …………………………………………..

 1. …………………………………………………………………………………….

เข้าวันที่ …………………………………………………  ออกวันที่ …………………………………………..

 

4………………………………………………………………………………………

เข้าวันที่ …………………………………………………  ออกวันที่ …………………………………………..

5……………………………………………………………………………………….

เข้าวันที่ …………………………………………………  ออกวันที่ …………………………………………..

6…………………………………………………………………………………………
เข้าวันที่ …………………………………………………  ออกวันที่ …………………………………………..
12. คุณมีเพื่อน หรือ ลูก ที่เรียนที่ประเทศอังกฤษหรือไม่ ถ้ามี ขอ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร. ……………………………

ที่พักที่อังกฤษ …………………………………………………………………………… โทร. ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
 2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. หากผู้โดยสารท่านใดยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 5. หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
 6. หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด