NORWAY TROMSO+LOFOTEN

นอร์เวย์
โปรแกรม NORWAY TROMSO+LOFOTEN
รหัสทัวร์ A0631
ระยะเวลาเดินทาง 9 วัน 6 คืน
สายการบิน Qatar Airways
ช่วงวันเดินทาง
ตุลาคม พฤศจิกายน
฿ 89,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A0631


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชม มหาวิหารอาร์คติก, นั่งเคเบิ้ลคาร์ ลุ้นชมแสงเหนือ, ชมหมู่บ้านชาวซามิ SAMI VILLAGE, ป้อนอาหารกวางเรนเดียร์
 • ขึ้นกระเช้า NARVIKFJELLET ชมวิวเมืองนาร์วิค
 • หมู่บ้านชาวประมงที่เฮนนิงวาสร์, พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง LOFOTR VIKING MUSEUM, หมู่บ้าน Å , พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง, ชมวิวสวยที่รีนน์,
 • สะพานแฮมนอยด์, หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด
 • โอเปร่าเฮ้าส์, สวนประติมากรรมวิเกลันด์, อาคารศาลาว่าการ, เขตท่าเรือย่านเอเคอร์บรูค, ช็อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท

NORWAY TROMSO+LOFOTEN 9 วัน 6 คืน สายการบิน Qatar

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพ ฯ - โดฮา - ออสโล - สวนประติมากรรมวิเกลันด์ - ช็อปปิ้งย่าน คาร์ล โจฮันส์ เกท COMFORT HOTEL RUNWAY หรือเทียบเท่า
3 ออสโล – ทรุมเซอ – มหาวิหารอาร์คติก – นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน THON HOTEL POLAR หรือเทียบเท่า
4 ทรุมเซอ – นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ – นาร์วิค – กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET THON HOTEL NAVIK หรือเทียบเท่า
5 นาร์วิค – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – สโวลแวร์ – เฮนนิงวาสร์ – เลคเนส SCANDIC LEKNES หรือเทียบเท่า
6 เลคเนส – รีนน์ – นัดส์ฟยอร์ด – สะพานแฮมนอยด์ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง –สโวลแวร์ THON HOTEL SVOLVARE หรือเทียบเท่า
7 สโวลแวร์ – ลุพสเตด - เอเวเนส – สนามบิน – กรุงออสโล QUALITY HOTEL 33 หรือเทียบเท่า
8 ออสโล – โดฮา
9 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
07 - 15 ต.ค 62 89,900 104,900 87,900 87,900 0 จอง
จอง
21 - 29 ต.ค 62 89,900 104,900 87,900 87,900 0 จอง
จอง
11 - 19 พ.ย 62 92,900 107,900 90,900 90,900 0 จอง
จอง
02 - 10 ธ.ค 62 92,900 107,900 90,900 90,900 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการที่ระบุ
 2. ค่าที่พักระดับ 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ
 3. ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 4. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 8. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (กรณีกรุ๊ปส่วนตัว)
 2. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยราคาเสนอคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน)
 3. ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ (สูงสุดท่านละไม่เกิน 2 ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องสูงสุด 7 กิโลกรัม) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
 7. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 20 EUR ต่อท่าน ตลอดทริป
 8. ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย เพื่อเป็นสินน้ำใจตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 900 บาท ต่อท่าน ตลอดทริป
 1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(หลังจองภายใน 3 วัน)
 1. ยอดส่วนที่เหลือทั้งหมดสำหรับค่าทัวร์ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 2. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) เพื่อมายื่นวีซ่าหรือวันเดินทาง ให้ท่านติดต่อ เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถทำการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเลื่อนคิวท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับศูนย์รับยื่น)

(น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องสูงสุด ท่านละ 2 ใบ รวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

 

หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า

 

สำหรับโปรแกรมเดินทางเดือน พฤศจิกายนเป็นต้นไป นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใ  จไม่รู้ลืมด้วยการ “นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์” REINDEER-SLEEDDING ยานพาหนะของซานตาครอส เพื่อไปยังหมู่บ้านชาวซามิ SAMI VILLAGE ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองทรอมโซ ระหว่างทางไกด์ท้องถิ่นที่เป็นชาวซามิจะบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติและการตั้งถิ่นฐานของชา  วซามิในเขตแลปแลนด์ Lapland เมื่อเดินทางถึง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาว  ซามิ โดยต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นเข้าสู่กระโจมของชาวซามิ บริการท่านด้วยซุปร้อนๆ ที่เรียกว่า BIDUS ทำจากเนื้อสัตว์ มันฝรั่งและแครอท ใช้สำหรับในการแต่งงาน เสริฟพร้อมกับขนมปัง และพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวซามิ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 

(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า )

 

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรมโดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
 3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้น (นอร์เวย์)ระยะเวลาในการยื่น 15 วันทำการ ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์รับคำร้องยื่นวีซ่า ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

 

(เอกสารและขั้นตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกันและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)

( ** ผู้เดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่นัดหมาย** )

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด
 2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (**ต้องมีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

3.1 กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

– หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว สำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

 1. ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่งและอัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนด (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)

กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรอง ที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ)

– กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ , จดหมายชี้แจงเกษียณอายุภาษาอังกฤษ

– กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

– กรณีเป็นแม่ค้า ทำธุรกิจส่วนตัว ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ

 1. หลักฐานการเงิน

    6.1 กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าทำรายการเดินบัญชี โดยการฝากหรือถอนก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชี อัพเดทไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า , หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร BANK CERTIFICATE ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร)

    6.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องทำ BANK GUARANTEE มีอายุ 15 วัน นับจากหนังสืออกจากธนาคาร (สกุลเงินเป็นยูโร)ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้(ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน หลังจากธนาคารออกให้ ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ**

 1. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
 2. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทั้งหมด
 5. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการยื่นวีซ่าได้

 

ในการจองคิวยื่นวีซ่าไม่สามารถทำการเลื่อนคิวได้หลังจากที่มีการจองคิวไปแล้ว หากผู้เดินทางต้องการเลื่อนคิวท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลื่อนคิวด้วยตัวท่านเอง (อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับศูนย์รับยื่น)

 

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสารหากท่านต้องการให้ทางเราดำเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **

 

 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด.
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-45 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าที่พัก และค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น