พบ 9 แพ็คเกจ

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์….ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย
ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซำจั๋ง   วัดเหวินหวู่   เขาอุทยานอาลีซาน    หมู่บ้านสายรุ้ง    ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต    ตึกไทเป 101   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน กู้กง   ซีเหมินติง   อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
Eva Air

Apr - Jun

รหัสทัวร์ : A1662

฿ 19,900

ไต้หวัน4D3N

อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง   ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต    อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน    ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซัมจั๋ง    วัดเหวินหวู่    ฟาร์มแกะชิงจิ้ง     วัดจงไถ่ฉานซื่อ     ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต    ร้านขนมพายสับปะรด    อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค     วัดหลงซาน    ตลาดซีเหมินติง    หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น   GERMANIUM POWER     ตึกไทเป101   เอาท์เล็ทมอลล์
China Airlines

Apr - Oct

รหัสทัวร์ : A2027

฿ 18,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..TAIPEI
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตลาดปลาไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือสุริยันจันทรา ไถจงไนท์มาเก็ต ร้านพายสับปะรด
Thai Lion Air

Jul - Jul

รหัสทัวร์ : A0753

฿ 13,900

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน
วัดพระถังซัมจั๋ง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา หนานโถว วัดเหวินหวู่ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เจียอี้ อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว
Thai Lion Air

Jul - Jul

รหัสทัวร์ : A0468

฿ 14,900

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่
เหวินฮว่าลู่  ไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง  วัดเหวินหวู่   ตึกไทเป 101  ร้านเครื่องสำอาง   ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง   ศูนย์สร้อยสุขภาพ   อุทยานเหย่หลิ่ว   เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก   MITSUI OUTLET MALL
China Airlines

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

รหัสทัวร์ : A2305

฿ 14,888

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   ตลาดปลาเมืองไทเป   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ตึกไทเป101   ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว    มิตซุยเอ้าท์เล็ต
การบินไทย

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A2318

฿ 19,999

ไต้หวัน5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   หมูบ้านวัฒนธรรม9เผ่า   วัดหลงซาน   อุทยานอาลีซาน   หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น   น้ำพุร้อนเป่ยโถ่ว   อุทยานแห่งชาติ-เย่หลิ่ว
Eva Air

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน

รหัสทัวร์ : A2319

฿ 17,999

ไต้หวัน4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว
ตึกไทเป101  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  วัดหลงซาน  ตลาดปลาไทเป  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  หมู่บ้านสายรุ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  มิตซุยเอ้าท์เล็ต
China Airlines

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

รหัสทัวร์ : A2322

฿ 14,999