ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO RUSUTSU

ญี่ปุ่น
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO RUSUTSU
รหัสทัวร์ XJ035
ระยะเวลาเดินทาง 6วัน 4คืน
สายการบิน Thai Airasia X
ช่วงเดือนที่เดินทาง
ตุลาคม
฿ 44,888

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : XJ035


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

?Unseen ฮอกไกโด เนินพระพุทธเจ้า สถาปัตยกรรมเลื่องชื่อ
?ว้าววว!! ✨ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาค ณ หุบเขาโครังเค?
?เยือนเมืองโอตารุ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ตรงถนนเลียบคลองโอตารุ?
?ช้อปปิ้งของฝาก พร้อมชิมขนมอร่อย ณ ถนนซาไกมาจิ
?เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี พร้อมชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ
?สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ศาลเจ้าฮอกไกโด
??เดินเล่น เมืองซัปโปโร ชมศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า
?ผ่านชม หอนาฬิกาโบราณ หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร
ไฮไลท์‼️
?นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ณ อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ชมใบไม้เปลี่ยนสี?
?ช้อปปิ้งจุใจดิวตี้ฟรี, ทานุกิโคจิ และอิออน อาซาฮิคาว่า
?ลิ้มรส ราเมนร้านดังขั้นเทพแห่งเมืองอาซาฮิคาว่า
อิ่มอร่อย ?บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์แห่งเกาะฮอกไกโด
พิเศษ?นอนโรงแรมหรู 5 ดาว 1 คืน แช่ออนเซ็น ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
?พร้อมดินเนอร์อินเตอร์บุฟเฟ่ต์ที่โรงแรม?


วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิไดมูระ โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - ทะเลสาบโทยะ Rusutsu Resort Hotel & Convention หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองโจซังเค – บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค ชม สะพานแขวนฟุตามิ สึริบาชิ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เนินพระพุทธเจ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ – อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง – นั่งกระเช้าไดเซ็ทสึซัง โซอุนเคียว คุโระดะเคะ - อิออน อาซาฮิคาวะ Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองซัปโปโร - ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) - ผ่านชม แวะถ่ายรูปด้านหน้า หอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค ซัปโปโร คิตะฮิโรชิมะ Sapporo Tokyu REI Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
03/10/2022 08/10/2022 44,888 56,888 6,000 จอง
จอง
10/10/2022 15/10/2022 46,888 58,888 6,000 จอง
จอง
17/10/2022 22/10/2022 45,888 57,888 6,000 จอง
จอง
24/10/2022 29/10/2022 45,888 57,888 6,000 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 09 พ.ค 2565 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป -กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

(หมายเหตุ : อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76 – 85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท )

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต / วัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการ ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
 • ค่าตรวจ RT-PCR Test ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1500 บาทต่อท่าน

เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

 • ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)
 • ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ

*** กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ ***

หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน                           หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน                      หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน                        หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%

*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่

ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด*