ทัวร์ญี่ปุน โตเกียว ฟูจิ ดีสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน แอร์เอเชีย

ญี่ปุ่น
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุน โตเกียว ฟูจิ ดีสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน แอร์เอเชีย
รหัสทัวร์ TOP001
ระยะเวลาเดินทาง 5วัน 3คืน
สายการบิน Thai Airasia X
ช่วงเดือนที่เดินทาง
กรกฎาคม
฿ 35,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : TOP001


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

? อิรัชชัยมาเสะ

❤️ต้อนรับเปิดประเทศญี่ปุ่น
ที่รอคอยมานาน?
ด้วยโปรแกรมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สุดคุ้ม?
เริ่มต้นเพียง 35,900 บาท เท่านั้น‼️

?เดินทาง 15 – 19 ก.ค. 2565

?TOKYO FUJI ONSEN DISNEYLAND 5D3N
สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ✈️ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโล
เสิร์ฟอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
** รวมค่าวีซ่าแล้ว **

พิเศษสุด *** SIM TO FLY สำหรับลูกค้าทุกท่าน

?เที่ยวสไตล์ใหม่ แบบ New Normal
– รวมประกันโควิด
– น้ำดื่มทุกวัน
– แถมฟรี ➡️
สเปรย์แอลกอฮอล์ แบบพกพา

?️เพลิดเพลินไปกับสวนสนุกดิสนีย์แลนด์
?️ เข้าชมปราสาทโอดาวาระ
?️ล่องเรือทะเลสาบอาชิและถ่ายรูปกับวิวโทริอิ
กลางน้ำที่ศาลเจ้าฮาโกเน่
?️ชมสวนดอกลาเวนเดอร์ พร้อมกับเบื้องหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
?️ นั่งกระเช้าชมวิวแบบพาโนราม่าที่คาชิคาชิ
?️ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดอาซากุสะ
?️ช้อปปิ้งจุใจย่าน ชินจูกุ ชิบูย่า ฮาราจูกุ
?️ที่พักออนเซ็นชมวิวภูเขาไฟฟูจิ พร้อมอิ่มอร่อย ปิ้งย่าง ชาบู
?️ที่พักโตเกียวใจกลางเมือง


ทัวร์ญี่ปุน โตเกียว ฟูจิ ดีสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน แอร์เอเชีย

วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาริตะ XJ 600 (23.50 – 08.00)
2 สนามบินนาริตะ – มิชิมะ สกายวอร์ค – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (ตามฤดูกาล) – หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – แช่ออนเซน JIRAGONO FUJI NO YAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ศาลเจ้าฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – ตลาดปลาโอดาวาระ – ปราสาทโอดาวาระ – ช้อปปิ้งชินจูกุ SHINJUKU WASHINGTON HOTEL
4 ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ /ดิสนีย์ซี NARITA TOYOKO INN HOTEL
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ XJ 601 (09.15 – 14.30)

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
15/07/2022 19/07/2022 35,900 42,800 31,900 35,900 8,000 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 09 พ.ค 2565 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป -กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

(หมายเหตุ : อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76 85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท )

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต / วัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการ ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
 • ค่าตรวจ RT-PCR Test ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 700 บาทต่อท่าน

เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

 • ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)
 • ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ

*** กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ ***

หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน                           หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน                      หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน                        หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%

*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่

ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***

*** หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง)

 1. 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย ทั้งที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
 4. 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

*** ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ***