ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ 6วัน4คืน แอร์เอเชีย เอ็กซ์

ญี่ปุ่น
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ 6วัน4คืน แอร์เอเชีย เอ็กซ์
รหัสทัวร์ XJ021
ระยะเวลาเดินทาง 6วัน 4คืน
สายการบิน Thai Airasia X
ช่วงเดือนที่เดินทาง
สิงหาคม
฿ 30,888

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : XJ021


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

?ไฮไลท์ ‼️
??นมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
✨พิเศษ!‼️ ลิ้มรส ปิ้งย่าง อาหารทะเลสด ณ ส่งตรงจากท่าเรือประมง มาที่ตลาดปลาอาโอไร???
?ขอพร ณ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ
⛩รับพลังงานบวก ณ เสาโทริอิแห่งคามิอิโซะ
?สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ ?พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
?ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
?ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
?เรียนรู้แล้ะสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น ผ่านขั้นตอนพิธีการชงชา
?นั่งกระเช้าชมวิวพานาโรมาวิวภูเขาไฟฟูจิ
?ล่องเรือโจรสลัด
?พาไปชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
?ช้อปปิ้งจุใจ ณ อิออน สึจิอุระ, ไดเวอร์ ซิตี้ ย่านโอไดบะ ฮาราจูกุ, ชิบูยะ และ
?ช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ
?พร้อมจุดเช็คอินแห่งใหม่ จอ LED ยักษ์ กับภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง


ทัวร์ญี่ปุ่น 2565 เที่ยวโตเกียว อิบารากิ ฟูจิ 6วัน4คืน แอร์เอเชีย เอ็กซ์

วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - ตลาดปลาโออาไร - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - อิออน มอลล์ สึจิอุระ Hotel Tsukuba Marroad หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 จังหวัดไซตามะ – เดินชมเมืองเก่าคาวาโกเอะ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ขาปูยักษ์ + ออนเซ็น Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - กระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - กรุงโตเกียว - ไดเวอร์ซิตี้ ณ โอไดบะ – เมืองนาริตะ Tokyo Prince Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ Asia Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
01/08/2022 06/08/2022 30,888 40,888 จอง
จอง
02/08/2022 07/08/2022 32,888 40,888 จอง
จอง
03/08/2022 08/08/2022 32,888 40,888 จอง
จอง
04/08/2022 09/08/2022 32,888 40,888 จอง
จอง
05/08/2022 10/08/2022 32,888 40,888 จอง
จอง
16/08/2022 21/08/2022 32,888 40,888 จอง
จอง
17/08/2022 22/08/2022 32,888 40,888 จอง
จอง
18/08/2022 23/08/2022 32,888 40,888 จอง
จอง
19/08/2022 24/08/2022 32,888 40,888 จอง
จอง
20/08/2022 25/08/2022 32,888 40,888 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 09 พ.ค 2565 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป -กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 USD
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

(หมายเหตุ : อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76 – 85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท )

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต / วัคซีนพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการ ที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
 • ค่าตรวจ RT-PCR Test ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1200 บาทต่อท่าน

เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

 • ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 15,000 (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)
 • ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ

*** กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์ ***

หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน                           หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน                      หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน                        หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%

*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่

ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด*