ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 2คืน

ลาว
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 2คืน
รหัสทัวร์ LVN01
ระยะเวลาเดินทาง 4วัน 2คืน
สายการบิน
ช่วงเดือนที่เดินทาง
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
฿ 8,999

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : LVN01


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

?เช็คอินแลนด์มาร์ค ประตูไชยเวียงจันทน์⛪️
?เก็บภาพความประทับใจกับ บลูลากูน,ถ้ำปูดำ,สะพานสีฟ้า?
?ล่องเรือแม่น้ำซอง⛵️ชมธรรมชาติ
?หลวงพระบาง?ชมเมืองมรดกโลก
?ตักบาตรข้าวเหนียว?
?Check in Joma CAFÉ ☕️

?เดินทางโดยรถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ
⚠️พิเศษ!! เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง?


ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4วัน 2คืน

วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ
2 หนองคาย-นครเวียงจันทร์-พระธาตุหลวง-ประตูชัย-หอพระแก้ว-วัดสีสะเกด-วังเวียง-บลูลากูน-ถ้ำปูดำ-สะพานสีฟ้า-ล่องเรือชมแม่น้ำซอง-ถนนคนเดินวังเวียง โรงแรม M&M / ภูอ่างคำ / ศรีสมบัติ หรือระดับใกล้เคียง
3 วังเวียง-นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก-น้ำตกตาดกวางสี- วัดวิชุลราช-พระราชวังหลวงพระบาง-พระธาตุภูสี-ตลาดมืด
4 เมืองหลวงพระบาง-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดเชียงทอง- Joma bekery café – สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง-เวียงจันทร์-สะพานมิตรภาพไทยลาว-Duty free-หนองคาย ประเทศไทย-กรุงเทพ

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
30/06/2022 03/07/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
07/07/2022 10/07/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
13/07/2022 16/07/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
14/07/2022 17/07/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
21/07/2022 24/07/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
27/07/2022 30/07/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
05/08/2022 08/08/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
11/08/2022 14/08/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
18/07/2022 21/07/2022 8,999 10,499 จอง
จอง
25/08/2022 28/08/2022 8,999 10,499 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า

– กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 4,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม)

 1. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม)

เงื่อนไขเข้าประเทศลาว

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด

 เมื่อเดินทางถึงประเทศลาว

แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

เงื่อนไขเข้าประเทศไทย

แสดงเอกสารฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) ได้ทุกชนิด

Thailand pass และประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด19 วงเงิน 10,000 USD (สำหรับชาวต่างชาติ)