ทัวร์เกาหลี 5วัน 2คืน

เกาหลี
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี 5วัน 2คืน
รหัสทัวร์ KTW04
ระยะเวลาเดินทาง 5วัน 2คืน
สายการบิน T'Way Air
ช่วงเดือนที่เดินทาง
มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
฿ 18,999

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : KTW04


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

?ช้อปปิ้ง เวนิสเกาหลี (Laveniche March Avenue)
?พระราชวังเคียงบกกุง
?ฟินๆย่านยอนนัมดง,ย่านฮงแด
?เช็คอินกับ934 King’s cross คาเฟ่ ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์
?เพลิดเพลิน Lotte World
?ชมวิว โซลสกาย (Seoul Sky)
?สวนสาธารณะฮานึล, Hyundai Premium Outlet

✈️สายการบินT’Way Air
?น้ำหนักกระเป๋า20Kg.Carry10Kg.
?พักโรงแรม Holiday Inn Hongdae กรุงโซล 2 คืน) (ย่านช้อปปิ้ง)


วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
13 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน –เวนิสเกาหลี-พระราชวังเคียงบกกุง-หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก-ย่านยอนนัมดง -ย่านฮงแด-934 King's cross คาเฟ่ ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ Holiday Inn Hongdae 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี-ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb-Lotte World สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด-โซลสกาย- ช้อปปิ้งปลอดภาษี Duty Free-ย่านเมียงดง Holiday Inn Hongdae 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ร้านสมุนไพร Red Pine-ศูนย์โสมรัฐบาล-สวนสาธารณะฮานึล- Hyundai Premium Outlet-ร้าน Super Market -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
29/06/2022 03/07/2022 18,999 23,499 จอง
จอง
30/06/2022 04/07/2022 18,999 23,499 จอง
จอง
07/07/2022 11/07/2022 18,999 23,499 จอง
จอง
14/07/2022 18/07/2022 18,999 23,499 จอง
จอง
28/07/2022 01/08/2022 18,999 23,499 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน T’Way Air สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 10กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน (ชำระค่าทิปที่สนามบินประเทศไทย)
 8. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท
 9. ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  +ค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท (9,500)

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 15 พฤษภาคม 2565 )
สำหรับ(สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 2565 เป็นต้นไป)
1.         ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน(ภาษาอังกฤษ)นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน

2.     ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสต้องได้รับวัคซีนที่รับรองโดยองค์การอนามัยโลก ซึ่งต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 เกิน 14 วันขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน หากเกินต้องฉีดเข็มที่ 3

3.        ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) ภาษาอังกฤษ

4.        ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA เพื่อท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทดำเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อีก 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 2 ครั้ง ) สำหรับลูกค้าที่มี K-ETA แล้วไม่ต้องชำระเงินส่วนนี้ เพียงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที่บริษัทเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน K-ETA  

1.        ไฟล์รูปภาพสีถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

2.        ไฟล์รูปสีหน้าพาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)

3.        ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี(ถ้ามี), E-mail และประวัติของลูกค้า

4.        ข้อมูลที่พัก (บริษัทจัดการให้)

5.        ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)
(ผู้เดินทางจำเป็นต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง เนื่องจากใช้ผลตรวจภายใน 24 ชั่วโมงและเอกสารวัคซีนในการแนบข้อมูลเข้าระบบ)

6.        บริษัทฯจองตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีเพื่อทำการตรวจภายใน 72 ชม.เมื่อถึงประเทศเกาหลี ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์ชำระเพิ่ม) (ชำระค่าตรวจที่สนามบินประเทศไทย)

 

เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทำการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง

 

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง (สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค 2565 เป็นต้นไป)

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. เตรียมเอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ พร้อม) หรือวัคซีนพาสปอร์ต (เล่มเหลือง ข้อมูลอัพเดท)
 3. ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
 4. เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)
 5. ข้อมูลยืนยันการลง Q-CODE สำเร็จ

เงื่อนไขการให้บริการ

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว

– จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน

– หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น