ทัวร์เกาหลี FALL IN LOVE KOREA เกาะนามิ

เกาหลี
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี FALL IN LOVE KOREA เกาะนามิ
รหัสทัวร์ KXJ05
ระยะเวลาเดินทาง
สายการบิน Thai Airasia X
ช่วงเดือนที่เดินทาง
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
฿ 18,777

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : KXJ05


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เกาะนามิ
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โซลทาวเวอร์
 • พระราชวังถ็อกซูกุง
 • ข้ามสะพานกระจกโซยางคัง ที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้
 • วัดวาอูจองซา
 • N Seoul Tower
 • ถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King’s Cross Cafe คาเฟ่ ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์
 • เที่ยวชม คลองชองเกชอน และ ช้อปปิ้งแบบจุใจ ย่านฮงแด ย่านเมียงดง

วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ -สะพานโซยางคัง VELLA SUITE HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองยงอิน - วัดวาวูจอง ซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - N Seoul Tower - 934 King's cross - ย่านฮงแด GALAXY HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 โซล - ศูนย์สมุนไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - Seaweed Museum - Hogaenamu Herb – พระราชวังถ็อกซูกุง - ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง – คลองชองกเยชอน – ช้อปปิ้ง Shinsegae ปลอดภาษี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง GALAXY HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
5 Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
06/09/2022 10/09/2022 18,777 23,277 4,500 จอง
จอง
13/09/2022 17/09/2022 18,777 23,277 4,500 จอง
จอง
20/09/2022 24/09/2022 18,777 23,277 4,500 จอง
จอง
27/09/2022 01/10/2022 18,777 23,277 4,500 จอง
จอง
01/10/2022 05/10/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
04/10/2022 08/10/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
08/10/2022 12/10/2022 21,777 26,277 4,500 จอง
จอง
11/10/2022 15/10/2022 21,777 26,277 4,500 จอง
จอง
15/10/2022 19/10/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
18/10/2022 22/10/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
22/10/2022 26/10/2022 21,777 26,277 4,500 จอง
จอง
25/10/2022 29/10/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
29/10/2022 02/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
01/11/2022 05/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
05/11/2022 09/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
08/11/2022 12/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
12/11/2022 16/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
15/11/2022 19/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
19/11/2022 23/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
22/11/2022 26/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
26/11/2022 30/11/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จอง
29/11/2022 03/12/2022 19,777 24,277 4,500 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1ชิ้น ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 7. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท
 8. ค่าทดสอบ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน
 9. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือ เอกสารInternational Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ พร้อม) / วัคซีนพาสปอต์ (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว

3.ผู้เดินทางจำเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง  นำมาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน

4.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)