ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์

เวียดนาม
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์
รหัสทัวร์ VFD05
ระยะเวลาเดินทาง 4วัน 3คืน
สายการบิน Airasia
ช่วงเดือนที่เดินทาง
พฤศจิกายน ธันวาคม
฿ 14,888

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : VFD05


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

?ล่องเรือมังกรแม่น้ำเฮือง วัดเทียนมู่
?นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์
?ถ่ายภาพสุดชิค! กับ สะพานมือ Golden bridge
?ชมความงามของโบสถ์สีชมพู
?ห้ามพลาด เมืองมรดกโลกฮอยอัน
?สนุกสนานไปกับการนั่งเรือกระด้ง
?ชมความสวยงามหมู่บ้านกั๊มทาน


วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – วัดหลินอึ๋ง - เมืองเว้ – ร้าน OTOP –วัดเทียนมู่ –ตลาดดองบา –ล่องเรือแม่น้ำเฮือง MidTown Hue 4* / Thanh Lich Boutique Royal Hue 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองเว้ - พระราชวังไดโนย – นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - เมืองดานัง – ร้าน OTOP - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น บานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศสและสวนดอกไม้ – ชมโรงไวน์ Debay Wine Cellar - สะพานทองคำ Golden Bridge : MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE HOTEL 4 *หรือโรงแรมระดับใกล้เคียง
3 บานาฮิลล์ - เมืองดานัง – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน - สะพานมังกร - เมืองฮอยอัน - ร้าน OTOP – หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง - ชมเมืองมรดกโลกฮอยอัน – สะพานมังกร Roliva Hotel Danang 4*/ Glamour Danang 4* / Luxtery Danang 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
03/11/2022 06/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
04/11/2022 07/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
05/11/2022 08/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
10/11/2022 13/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
11/11/2022 14/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
12/11/2022 15/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
17/11/2022 20/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
18/11/2022 21/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
19/11/2022 22/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
24/11/2022 27/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
25/11/2022 28/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
26/11/2022 29/11/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
01/12/2022 04/12/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
02/12/2022 05/12/2022 15,888 20,388 2,500 จอง
จอง
03/12/2022 06/12/2022 15,888 20,388 2,500 จอง
จอง
08/12/2022 11/12/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
09/12/2022 12/12/2022 15,888 20,388 2,500 จอง
จอง
10/12/2022 13/12/2022 15,888 20,388 2,500 จอง
จอง
15/12/2022 18/12/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
16/12/2022 19/12/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
17/12/2022 20/12/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
22/12/2022 25/12/2022 14,888 19,388 2,500 จอง
จอง
23/12/2022 26/12/2022 15,888 20,388 2,500 จอง
จอง
24/12/2022 27/12/2022 15,888 20,388 2,500 จอง
จอง
29/12/2022 01/01/2023 16,888 21,388 2,500 จอง
จอง
30/12/2022 02/01/2023 17,888 22,388 2,500 จอง
จอง
31/12/2022 03/01/2023 17,888 22,388 2,500 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 800 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

– กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทางและเดินทางกลับประเทศไทย

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็มและมีเอกสารข้อมูลรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2เข็ม ที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (จากแอปหมอพร้อม) หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนของหน่วยงาน ณ ประเทศนั้นๆ (โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้เตรียมเอกสาร)

 

►เงื่อนไขการเดินทางเข้าเวียดนาม

 1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)