เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย (พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI) 7 วัน 4 คืน

จอร์เจีย
ชื่อโปรแกรมทัวร์ เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย (พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI) 7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ FT-TBS XJ4AB
ระยะเวลาเดินทาง 7 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Airasia X
ช่วงเดือนที่เดินทาง
ตุลาคม
฿ 40,990

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : FT-TBS XJ4AB


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวัสดีจอร์เจีย า บินตรง ไม่เวียร์ ไม่เพลีย ไม่เหนื่อย  พัก HOTEL KAZBEGI 1 คืน โรงแรมสุดฮอตในอ้อมกอดของเทือกเขาคอเคซัส

FT-TBS XJ4AB เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย กัม-มา-โจ๊-บา (พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI) 7 วัน 4 คืน

? ตุลาคม 2565 ?
11-17 ต.ค. ราคา 42,990บาท
25- 31 ต.ค. ราคา 40,990บาท

เสริ์ฟ อาหาร ร้อน ไป-กลับ
ฟรี น้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 ก.ก.
ไม่ต้องวีซ่า

สุดยอดไฮไลท์ **

เดินสะพานเพชรแก้ว ไฮไลต์ของจอร์เจีย ที่ท่านต้องไปเยือน
เยือนเมืองมิสเคต้าชมวิหารสเวติสเคอเวรี , วิหารจวารี
เยือนเมืองกอรี่ ชมพิพิธภัณฑ์ บ้านเกิด “โจเซฟ สตาลิน”
เยือนเมืองอุพลิสซิเค่ เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย
เทือกเขาคอเคซัส , ป้อนอนาอูรี ปราการเก่าแก่
เที่ยวเมืองกูดาอูรี เมืองตากอากาศ , อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย
นั่ง 4WD ขึ้นใจกลางหุบเขา ชมโบสถ์เกอร์เกตี้
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมป้อมนาริคาล่า ชมรูปปั้น Mother of a Georgia
ช้อป ชิม ชิลล์ ถนนคนเดินรุสทาเวลี
ชมการแสดง พร้อมดื่มด่ำกับไวน์ ชั้นเยี่ยม

 


วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – กรุงทบิลิซี่ – เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – เมืองกูดาอูรี (พัก ROOMS HOTEL KAZBEGI) โรงแรม ROOMS HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3 นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย – กรุงทบิลิซี่ โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4 เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑสตาลิน – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ – กรุงทบิลิซี โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
5 อุทยานซาลกา แคนยอน – สะพานเพชรแก้ว – เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี – มื้อค่ำ โรงแรม IVERIA INN HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
6 ป้อมปราการนาริคาล่า (เคเบิลคาร์) – Mother of Georgia – โบสถ์เมเตห์คี – สะพานแห่งสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่โบราณ – มัสยิด จูมาร์ – อิสระช้อปปิ้งย่านการค้า รุสทาเวลี – สนามบินทบิลิซี
7 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
11/10/2022 17/10/2022 42,990 48,980 41,990 42,990 จอง
จอง
25/10/2022 31/10/2022 40,990 46,980 39,990 40,990 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ระบุวันเดินทางไป – กลับพร้อมคณะ
 • ภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน (กรณีภาษีน้ำมันปรับเพิ่ม ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าภาษีที่มีอัตราเพิ่มตามจริง)
 • โรงแรมที่พัก มาตราฐาน 3 – 4 ดาวหรือ เทียบเท่า จำนวน 4 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 • หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว Double bed (DBL)
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำกัดท่านละไม่เกิน 2 ใบ
 • ค่ารถรับ – ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันชีวิตและอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (อาจะมีการเปลี่ยนแปลง)
 • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • กรณีการรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

หมายเหตุ ; จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดต่อเหตุแต่ละครั้ง 50,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศ (ประเทศไทยและประเทศจอร์เจีย)
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ทิปคนขับรถ ท่านละ 2,000 บาท ทริป/ท่าน (ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในบริการที่ท่านได้รับ
 1. 1. กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทาง

เพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท

 1. 2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ

เดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 1. 3. เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่

ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

 1. 1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 50 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามระเบียบ พระราช

บัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ดังมี ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่ารถ ค่าธรรมเนียมวีซ่า รวมไปถึงร้านอาหาร

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมโดยค้นหา พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. ๒๕๕๑
 1. 2. ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 70%
 2. 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
 3. 4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าอนุมัติ หากยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 1. 1. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ 30+ ท่าน รวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,500 บาท
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท
 • กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท
 1. 2. หากประเทศจอร์เจีย มีประกาศคำสั่งระงับหรือยกเว้นให้ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยประเภทบุคคลธรรมดา ต้องทำคำร้องขอ

อนุญาตเข้าประเทศจอร์เจีย (วีซ่า) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าและค่าบริการเพิ่มเติม

 1. 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ

ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

 1. 4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัด

ด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ส่วนมากเป็นสำคัญ

 1. 5. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) เท่านั้น
 2. 6. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่า

บริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ

อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

 1. 7. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการ
 2. 8. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 3. 9. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

 1. 10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้

สำหรับค่าบริการนั้น ๆ

 1. 11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

 1. 12. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การ

ไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการ

ร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการก

ระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

 1. 13. หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่ง

อยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด

 1. 14. ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย

ตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

 1. 15. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ

ใดๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

 1. 16. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน

บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง

 1. 17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง

หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

 1. 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

 1. 19. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

 1. 20. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

 1. 21. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับ

เปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้ง

ให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 1. 22. หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หรือ 180 วัน (วันกลับ)