ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน6คืน

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9วัน6คืน
รหัสทัวร์ KER060911-EK
ระยะเวลาเดินทาง 9วัน 6คืน
สายการบิน Emirates Airlines
ช่วงเดือนที่เดินทาง
สิงหาคม
฿ 99,999

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : KER060911-EK


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

?ล่องเรือบาโตมูซ ชมวิวกรุงปารีส
?พิชิตยอดเขา Schillthon
?มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
?หอเอนปีซา
?ช้อปปิ้งกรุงปารีสและมิลานเมืองแฟชั่นระดับโลก
?พักเมืองเล็กๆแสนสวยอินเทอลาเคน Murren วิวแสนล้าน

?มื้อพิเศษ 3 สัญชาติ?
?ฟองดู หอยเอสคาโก และไวน์แดง สปาเก็ตตี้หมึกดำซีฟู๊ด


วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ปารีส-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์-ห้างสรรพสินค้า (La Samaritaine) Hotel Mercure Paris หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-เบอซองซง Hotel ibis Styles Besancon หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เบอซองซง-ชเตเคิลแบร์ก-เมอร์เรน-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น Skyline View Platform Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า
5 เมอร์เรน-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ฟอกซ์ทาวน์-มิลาน iH Hotels Milano Gioia หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอล-ปิซ่า Hotels AC Pisa ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7 ปิซ่า-โรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Hotel Holiday Inn Rome ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
8 โรม-โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-ช้อปปิ้ง-สนามบินกรุงโรม
9 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
10/08/2022 18/08/2022 99,999 122,899 99,999 99,999 จอง
จอง
16/08/2022 24/08/2022 99,999 122,899 99,999 99,999 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

ค่าทิปคนขับรถ (60 EUR หรือ ประมาณ 2,280 บาท) ตลอดการเดินทาง

   เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 40,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
  2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
  3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
  4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
  6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
  7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 25 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย