ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย

ตุรกี
ชื่อโปรแกรมทัวร์ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย คูซาดาซี ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย
รหัสทัวร์ TTK02
ระยะเวลาเดินทาง 9วัน 6คืน
สายการบิน Turkish Airlines
ช่วงเดือนที่เดินทาง
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
฿ 37,888

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : TTK02


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

?พักโรงแรม 4 ดาวของตุรกี
?พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน
?ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
✈️เดินทางโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
?น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กก.
❌ไม่ต้องขอวีซ่า
?ห้ามพลาด ม้าไม้เมืองทรอย Trojan Horse
?บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary
?ถ่ายรูปสุดชิคปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
?ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
?สุเหร่าสีน้ำเงิน
?พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace)


วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
2 เมืองชานัคคาเล – เมืองทรอย – ม้าไม้เมืองทรอย Trojan Horse - เมืองอัยวาลึก Ayvalik MUSHO HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองAyvalik - เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary – เมืองปามุคคาเล่ TRIPOLIS HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) – เมืองคอนย่า OZKAYMAK PACK HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองคอนย่า – เมืองคัปปาโดเกีย – คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินเมืองไคมักลี - ชมระบำหน้าท้องตรุกี SELCUKLU EVI CAVE HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง –โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – ร้านจิวเวอร์รี่ - เมืองอังการา ANKARA HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
7 เมืองอังการา - เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ GOLDEN WAY HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
8 เมืองอิสตันบลู - สุเหร่าสีน้ำเงิน- ฮิปโปโดม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- พระราชวังทอปกาปี
9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
23/07/2022 31/07/2022 37,888 45,388 8,500 จอง
จอง
06/08/2022 14/08/2022 37,888 45,388 8,500 จอง
จอง
16/09/2022 24/09/2022 37,888 45,388 8,500 จอง
จอง
22/10/2022 30/10/2022 37,888 45,388 8,500 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

► ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน TURKISH AIRLINES

(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)

► ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกล้เคียงกัน 4ดาว สำหรับพักห้องละ 2 -3ท่าน

(ในกรณีมีงานแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) กรณีพัก 3 ท่านต่อห้อง โรงแรมในตุรกีส่วนใหญ่จะไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพักพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม)

► ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลง

► ค่ารถตลอดรายการทัวร์

► ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ

► เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

► ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน TURKISH AIRLINES กำหนดสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 8 กิโลกรัม ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน หากน้ำหนักเกินท่านจะต้องชำระค่าปรับหน้าเคาน์เตอร์ตามที่สายการบินเรียกเก็บ

► ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ไม่รวมประกันสุขภาพ

► ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

► ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

► ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน หรือ     2,600 บาท ตลอดทริปการเดินทาง

► ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

► ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

► ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

► ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

► ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ

► ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ

กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท

กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน

– ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 – 25 วันก่อนวันเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

  1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่ เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)
  2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ )
  3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม
  4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
  7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนําเที่ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดเป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

กรุณาอย่าเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือ กระเป๋าแฮนแบ๊ก เพราะหากสูญหายหรือถูกโจรกรรม ทางบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทุกกรณี

สำนักงานสาธารณสุขตุรกีกำหนดให้ชาวตุรกีและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 72 ชั่วโมง – 4 วัน ก่อนจะเดินทางเข้าประเทศตุรกีโดยลงทะเบียนผ่านเว็บ register.health.gov.tr

► ผู้เดินทางเข้าประเทศตุรกี จะต้องได้รับวัคซีนที่อนามัยโลก WHO รับรอง 2เข็มเข้าได้

ชนิดของวัคซีนโควด-19 ที่ประเทศตุรกีรับรอง มี ดังนี้

AstraZeneca/Oxford vaccine

Johnson and Johnson

Moderna

Pfizer/BionTech

Sinopharm

Sinovac

COVAXIN

Covovax

Nuvaxovid

►ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิดที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน

 

เงื่อนไขการให้บริการ

การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่าน กรณีไม่ถึง 15 ท่าน

– ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน

– หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง

โดยทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการ เดินทาง 15 วัน

– หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)

โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า

► กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลา และวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

► กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน