โอบลู ซีเล็ค แอท แซงเกลี Maldives

สาธารณรัฐมัลดีฟส์
ชื่อโปรแกรมทัวร์ โอบลู ซีเล็ค แอท แซงเกลี Maldives
รหัสทัวร์ A1617
ระยะเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
ช่วงเดือนที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
฿ 27,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : A1617


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • Speedboat รับส่ง สนามบิน
 • การบริการอาหารแบบ All Inclusive อาหารเช้า กลางวัน เย็น
 • เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ไม่อั้น
 • ฟรี กิจกรรม Sunset Fishing
 • ฟรี กิจกรรมจากทางรีสอร์ท 1 ครั้ง (Guide Snorkeling , Full moon cruise , Local Island)
 • ฟรี ใช้อุปกรณ์ Kayak , Paddle Board , Pedalos
 • ฟรี Mini Bar
 • ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส
 • ฟรี ใช้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ
 • ฟรี Wifi ในห้องพัก และบริเวณส่วนกลาง

โอบลู ซีเล็ค แอท แซงเกลี Maldives 


ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกเลือกเดินทาง
11/04/2021 31,900 31,900 16,600 จอง
จอง
11/04/2021 28,900 28,900 16,600 จอง
จอง
11/04/2021 30,400 30,400 16,600 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราดังกล่าวนี้รวม

 • ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
 • Speedboat รับส่ง สนามบิน – รีสอร์ต – สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 • การบริการอาหารแบบ SERENITY PLAN (All Inclusive อาหารเช้า-กลางวัน-เย็น + เครื่องดื่ม)
 • เครื่องดื่มไม่จำกัด (น้ำแร่, น้ำอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล)
 • Mini Bar ในห้องพัก ( Beer,Wine,Soft Drink) เติมทุกวัน
 • กิจกรรม Sunset Fishing 1 ครั้ง/การเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • ฟรี กิจกรรมจากทางรีสอร์ท 1 ครั้ง (Guide Snorkeling , Full moon cruise , Local Island ขึ้นอยู่กับตารางเวลาและสภาพอากาศที่รีสอร์ท) Guide snorkeling อนุญาตสำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปีเท่านั้น
 • ฟรี ใช้อุปกรณ์ Kayak , Paddle Board , Pedalos
 • ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส
 • ฟรี ใช้บริการอุปกรณ์ดำน้ำ
 • ฟรี Wifi ในห้องพัก และบริเวณร้านอาหาร สระว่ายน้ำ
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

อัตราดังกล่าวยังไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเล่-กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 35-45 วันก่อนการเดินทาง
 • ชำระ มัดจำ 50% ภายหลังการจองทันที ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 35 วัน
 • หากทำการจองน้อยกว่า 35 วัน กรุณา ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ กรุณาทำการจองโดยการส่งหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาทำจองก่อนเท่านั้น ทางเราจึงจะยืนยันการจองให้ท่านได้**ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท***

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าพักห้อง Honeymoon suite with pool

 • Direct Check-In at Villa
 • Welcome bottle of Champagne in the villa with canapés and fruit platter
 • FREE Dine-around in ALL THREE restaurants – The Courtyard, Just Grill and Simply VEG throughout stay (available for LUNCH and DINNER)
 • SPECIAL EVENING turn-down service on ALL nights of stay.
 • พัก 4 คืนขึ้นไป, TWO Couple’s Massages at the ELENA Spa during stay

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้

การยกเลิก

 • 45-36 วันก่อนเดินทาง : หักค่าบริการ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • 35 วันก่อนเดินทาง : เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไม่ครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี