AURORA BOREALIS ICELAND GERMANY 11D8N

ไอซ์แลนด์ เยอรมันนี
ชื่อโปรแกรมทัวร์ AURORA BOREALIS ICELAND GERMANY 11D8N
รหัสทัวร์ KEU131112
ระยะเวลาเดินทาง 11วัน 8คืน
สายการบิน การบินไทย
ช่วงเดือนที่เดินทาง
มกราคม
฿ 189,999

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : KEU131112


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

➖Aurora ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
➖ขับสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง
➖Blue lagoon อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
➖KIRKJUFELL สัญลักษณ์ไอซ์แลนด์
➖ชายหาดสีดำ VIK สวยแปลกตา
➖PINGVELLIR อุทยานที่ขึ้นมรดกโลก
➖อลังการน้ำตก SKOGAFOSS
SELJALANDSFOSS น้ำตกสวยของไอซ์แลนด์
➖ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง MYRDALSJOKULL GLACIER
JOKULSARLON ทะเลสาบธารน้ำแข็งอายุกว่า 1,000 ปี
➖เที่ยวเมืองแฟรงค์เฟิร์ต แห่ง เยอรมนี
➖Heidelberg ชมปราสาทเก่า
(love hotel) ที่พักโรงแรมระดับ 4 ในเมืองและท่ามกลางธรรมชาติสุดพิเศษ


วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน – เรคยาวิก Hotel Grand, Reykjavik หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – อนุสาวรีย์ของเลฟร์ – อีริกสัน – บ้านฮอฟดิ – บอร์การ์เนส – คีร์กจูเฟล Hotel B.59, Borgarnes หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 บอร์การ์เนส – เมืองเรย์คอล์ท – น้ำตกเฮินฟอซซ่า – น้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ – ชมรอยแตกเปลือกโลก – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ – ไกเซอร์ Hotel Selfoss & SPA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เซลฟอส ฟอสส์ – น้ำตกสโกกาฟอสส์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสโกการ์ เมียร์ดาลส์โจกูล – เมืองสกาฟต– น้ำตกเซลจาลันด์าเฟล Hotel Foss, Skaftafell หรือเทียบเท่า
6 สกาฟตาเฟล – โจกุลซาลอน – เมืองวิก – หมู่บ้านวิก – เรย์นิสฟายาร่า – ชายหาดสีดำ Hotel Icelandair, Vik หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
7 เมืองวิก – บลูลากูน - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - เคฟลาวิก Hotel Park Inn by Radisson หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
8 เคฟลาวิก – แฟรงก์เฟิร์ต – ช้อปปิ้ง Hotel Maritim Frankfurt หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
9 แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – สะพานชาร์ล–ทีโอดอร์ Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
10 แฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพ
11 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันออกเดินทางวันกลับถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก(ไม่มีเตียง)เด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
02/01/2023 12/01/2023 189,999 219,899 189,999 189,999 จอง
จอง



เงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ/ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
  3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
  4.         ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 4. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000บาทไม่คุ้มครอง โรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ
 6. ค่าประกันรวมรักษาโควิดหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ(รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.

กรมธรรม์)

 1. ทิปคนขับรถในยุโรปวันละ 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 2. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก
 3. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
  4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 4. ค่าปรับสัมภาระที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

การจองและการชำระ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง เฉพาะวันหยุดยาวและนักขัตฤกษ์ ชำระส่วนที่เหลือ 40 วันก่อนการเดินทาง
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. กรณีวีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯต้องขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนตามกำหนด         เงื่อนไขการชำระ เงินแต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามทาง   บริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น
 7. หากท่านจองและส่งเอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลของวีซ่า ของท่านไม่ผ่านบริษัท ฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 8. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ

– ยกเลิกการเดินทาง 45 วันไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลหรือหยุดยาวเช่นสงกรานต์/ปีใหม่ เป็น 60 วัน)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนมัดจำ 100% (50,000 และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วันคืนมัดจำ 50% (25,000และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน/ค่ามัดจำโรงแรมเป็นต้น)

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-15 วันหักค่าใช้จ่าย100%ของราคาทัวร์

– ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า–ออกเมืองได้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่หักค่าใช้จ่าย 100%

– กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการค่ายื่นวีซ่าและค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

การยื่นวีซ่า / การอนุมัติวีซ่า

 1. การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่า ออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
 2. กรณีที่ท่านวีซ่าผ่านแต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บและท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 3. สำหรับท่านที่พำนักอาศัย ศึกษา หรือ ทำงานอยู่ต่างประเทศท่านจะต้องเป็นผู้ยื่นวีซ่าด้วยตัวท่านเอง ณ ประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่
 4. ท่านที่มีวีซ่าอยู่แล้วกรุณาแจ้งบริษัทเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้ได้