Cinnamon Velifushi Maldives

มัลดีฟส์
ชื่อโปรแกรมทัวร์ Cinnamon Velifushi Maldives
รหัสทัวร์ A2181
ระยะเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
สายการบิน หรือ พาหนะเดินทาง ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ช่วงเดือนที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
฿ 29,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : A2181


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • รีสอร์ท 5 ดาว เครือ Cinnamon Hotels & Resorts
 • Speedboat บริการรับ – ส่ง สนามบินมาเล่ – รีสอร์ท – สนามบินมาเล่
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • บริการอาหารเช้า กลางวันและเย็น
 • บริการเครื่องดื่มมีอลกอฮอลล์และไม่มีแอลกอฮอลล์ ณ บาร์ของรีสอร์ท บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. -24.00 น.
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
 • พัก 3 คืนขึ้นไป ฟรี…กิจกรรม Excursion ท่านละ 1 กิจกรรมต่อการเข้าพัก

Cinnamon Velifushi Maldives 3 วัน 2 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

วันที่กำหนดการสถานที่ท่องเที่ยวมื้ออาหารโรงแรม/ที่พัก
1 บริการรับส่งสนามบิน-รีสอร์ทด้วย Seaplane Cinnamon Hotels & Resorts
2 ดำน้ำ ชมปะการัง กิจกรรมกีฬาทางน้ำ Cinnamon Hotels & Resorts
3 พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันออกเดินทางวันกลับถึงราคาผู้ใหญ่ราคาพักเดี่ยวราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)ราคาเด็กเพิ่มเตียงเสริมทารกเลือกเดินทาง
26/10/2021 34,500 34,500 20,500 20,500 20,500 จอง
จอง
26/10/2021 29,900 29,900 17,900 17,900 17,900 จอง
จองเงื่อนไขค่าบริการและการให้บริการ

แพคเกจ รวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่ท่านเลือก
 • เดินทางเข้ารีสอร์ทโดย Seaplane 25 นาที (One Way) และขากลับโดย Speedboat 1 ชั่วโมง 15 นาที
 • Speedboat บริการรับ – ส่ง สนามบินมาเล่ – รีสอร์ท – สนามบินมาเล่
 • บริการเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • บริการอาหารเช้า กลางวันและเย็น
 • บริการเครื่องดื่มมีอลกอฮอลล์และไม่มีแอลกอฮอลล์ ณ บาร์ของรีสอร์ท บริการตั้งแต่เวลา 07.30 น. -24.00 น.
 • บริการ Wi-Fi ทั่วรีสอร์ทและในห้องพัก
 • พัก 3 คืนขึ้นไป ฟรี…กิจกรรม Excursion ท่านละ 1 กิจกรรมต่อการเข้าพัก

(ขึ้นอยู่กับตารางของรีสอร์ท ได้แก่ กิจกรรม Sunset Cruise หรือ กิจกรรม Dolphin Watching / ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมโดยทางรีสอร์ท จำนวนเรือและสภาพอากาศเท่านั้น หากไม่ได้เข้าร่วมหรือแจ้งยกเลิกโดยทางรีสอร์ท ไม่สามารถคืนเงินหรือชดเชยอื่นๆแทนได้)

 • Service Charge, Maldives GST Tax, Green Tax
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท

 

แพคเกจ ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มาเล่-กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก / แชมเปญ / มินิบาร์ภายในห้องพัก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • หากทำการจองน้อยกว่า 45 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนทำการจอง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจองและช่วงเดินทาง)
 • กรณีเป็นราคาปกติ ชำระมัดจำ 50% ของราคาห้องพัก ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 45 วัน (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจองและโปรโมชั่นที่ทำการจอง ณ ขณะนั้น)
 • ราคาโปรโมชั่น ชำระค่าบริการเต็มจำนวน หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัท ฯ

กรุณาทำการจองโดยการส่งหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางมาทำจองก่อนเท่านั้น ทางเราจึงจะยืนยันการจองให้ท่านได้**ทั้งนี้ขึ้นกับปริมาณการเข้าพักในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขที่ได้รับจากทางรีสอร์ท***

 • 45 วันก่อนเดินทาง : หักค่าบริการ 100% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหัน หรือยกเลิกช่วงเทศกาล,วันหยุดยาว, พักไม่ครบตามที่จองบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินทุกกรณี

** เด็กอายุ 0 – 1.99 ปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก // ชำระค่า Green tax 200 บาท/คืน **

หากต้องการเดินทางโดย Seaplane ทั้งไปและกลับ ชำระเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 6,000 บาท

เด็กอายุ 2 – 11.99 ปี ท่านละ 4,400 บาท

Speedboat & Sea Plane บริการเฉพาะเวลา 06.00 น. – 16.00 น. เท่านั้น

 

หมายเหตุ

 • แพคเกจ Standard All Inclusive จะเริ่มหลังจากทำการเช็คอินและสิ้นสุดหลังจากทำการเช็คเอาท์เท่านั้น
 • แพคเกจ Standard All Inclusive บริการระหว่างเวลา 07.30 น.-24.00 น. เท่านั้น เวลาที่ไม่ได้ระบุมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางผู้เข้าพักต้องชำระที่รีสอร์ทเมื่อมีการใช้บริการในส่วนนี้ / อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ จะบริการเฉพาะในห้องอาหารเท่านั้น
 • Premium All Inclusive (พักขั้นต่ำ 5 คืน) จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มดังนี้
 • Welcome bottle of Sparkling Wine on arrival in the room
 • In room minibar
 • Two Complimentary excursion per person per stay
 • ONE special Dinner on the beach with the option of a Mixed Seafood Grill or Steak
 • Signature 60 minutes Balinese Spa Treatment once during 5 nights stay
 • Special Evening Turn-Down service with Chocolate on All nights of stay

 

หมายเหตุ

 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ใน กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือ คนต่างด้าว ที่พำนัก อยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสาย การบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้อง ขอคืนค่าบริการได้