EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์)

เวียดนาม
โปรแกรม EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์)
รหัสทัวร์ A2211
ระยะเวลาเดินทาง 4D3N
สายการบิน Vietjet Air
ช่วงวันเดินทาง
Apr - Oct
฿ 11,900

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ A2211


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินเข้าดาลัด บินออกโฮจิมินห์ไม่เหนื่อยไม่ต้องนั่งรถนาน
 • พักโรงแรม 4 ดาว เมืองดาลัด
 • สัมผัสเมืองตากอากาศและความสดใสของดอกไม้ ณ เมืองดาลัด
 • เมืองริมทะเลสุดโรแมนติก มุยเน่
 • ชมสวนกาแฟขี้ชะมด
 • ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน+ทานอาหารเย็น
 • ฟรี!!นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย

EASY AWESOME DALAT SAIGON (บินเข้าดาลัด-บินออกโฮจิมินห์) 4 วัน 3 คืน สายการบิน VIETJET

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนดอกไฮเดรนเยีย โดย VZ940 (11.20-13.05) TTC HOTEL PREMUIM DALAT ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองดาลัด
2 ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน –สวนกาแฟขี้ชะมด Peace Resort, Muine (ติดริมทะเล) หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองมุยเน่
3 มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์ Hoang Phu Gia hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว เมืองโฮจิมินห์
4 เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ โดย VJ805 (17.35-19.05)

ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกจองเลย
02/04/2020 05/04/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
03/04/2020 06/04/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
10/04/2020 13/04/2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
11/04/2020 14/04/2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
12/04/2020 15/04/2020 13,900 3,500 13,900 13,900 3,500 จอง
จอง
18/04/2020 21/04/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
22/04/2020 25/04/2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
13/05/2020 16/05/2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
20/05/2020 23/05/2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
24/05/2020 27/05/2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
03/06/2020 06/06/2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
10/06/2020 13/06/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
24/06/2020 27/06/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
05/07/2020 08/07/2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
15/07/2020 18/07/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
26/07/2020 29/07/2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
05/08/2020 08/08/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
09/08/2020 12/08/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
12/08/2020 15/08/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
16/09/2020 19/09/2020 10,900 3,500 10,900 10,900 3,500 จอง
จอง
01/10/2020 04/10/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
04/10/2020 07/10/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
07/10/2020 10/10/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
11/10/2020 14/10/2020 12,900 3,500 12,900 12,900 3,500 จอง
จอง
14/10/2020 17/10/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
18/10/2020 21/10/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จอง
20/10/2020 23/10/2020 11,900 3,500 11,900 11,900 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 3. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 5. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทัวร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ)
 1. ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทาง  หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี

 

*** หากท่านสนใจเช่า POCKET WIFI หรือ SIMCARD ***

สามารถติดต่อ AGENT ที่ท่านจองทัวร์มาได้เลยและสามารถรับสินค้าได้ ณ วันเดินทางที่สนามบิน

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่านขึ้นไป

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถท่านละ 1,000 บาท ตลอดทริป

หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจในการบริการของแต่ละท่าน

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 30 คนขึ้นไป
 2. ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 6. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้ เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 9. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 3. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน