EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND

ยุโรป
ชื่อโปรแกรมทัวร์ EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND
รหัสทัวร์ A2209
ระยะเวลาเดินทาง 7 วัน 4 คืน
สายการบิน Cathay Pacific
ช่วงเดือนที่เดินทาง
Jun - Oct
฿ 46,990

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : A2209


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมความสวยงามของเมืองริมทะเลสาบเจนีวา
 • นั่งรถไฟฟ้าเข้าสู่เมืองเซอร์แมตต์ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
 • อินเทอลาเก้น เมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบ
 • สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขาทิตลิต
 • พิเศษ..ทานอาหารบนยอดเขาทิตลิตบริการเมนูฟองดูว์

EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน สายการบิน CATHAY PACIFIC

วันที่กำหนดการมื้ออาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง โดย CX708 / CX383 (1730 - 2130 / 0005 - 0630)
2 ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก Ramada Encore Geneva หรือในระดับเดียวกัน
3 เจนีวา – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์ Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน
4 แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก Hotel Terrace หรือในระดับเดียวกัน
5 เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านเมืองเก่าซูริค Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน
6 ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค
7 ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย CX382 / CX755 (1330 - 0705 / 0930 - 1130)

ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกเลือกเดินทาง
01/06/2020 07/06/2020 46,990 12,000 44,990 46,990 15,000 จอง
จอง
25/08/2020 31/08/2020 44,990 12,000 42,990 44,990 15,000 จอง
จอง
07/09/2020 13/09/2020 44,990 12,000 42,990 44,990 15,000 จอง
จอง
18/10/2020 24/10/2020 46,990 12,000 44,990 46,990 15,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 1. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 2. รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 1. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 3. หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 3. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 ก.ก.)
 4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 4,000 บาท)
 8. ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) ท่านละ 60 ฟรังค์สวิส ตลอดทริป
 1. กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 2. ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัทฯ
 3. หากท่านที่ต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,000 พร้อมกับยอดมัดจำ
 4. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วันก่อนเดินทางหากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี

 

(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ*ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น*

 

*** หากท่านสนใจเช่า POCKET WIFI หรือ SIMCARD ***

สามารถติดต่อ AGENT ที่ท่านจองทัวร์มาได้เลยและสามารถรับสินค้าได้ ณ วันเดินทางที่สนามบิน

 

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทางได้) **

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง**

 

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) และค่าบริการ ท่านละ 4,000 บาท

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 60 ฟรังค์สวิส ตลอดทิป

 

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆแล้วจึงวางมัดจำ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัททั้งหมดแล้ว***

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ สายการบิน

 1. เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี ทุกท่านต้องไปเช็คอินเพื่อออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขที่นั่งตอนได้บัตรโดยสารเท่านั้น แต่ทางบริษัทจะพยายามช่วยให้ลูกค้าที่เดินทางด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 2. กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ เช่น เป็นมุสลิม (นับถือศาสนาอิสลาม), แพ้อาหารบางประเภท หรือทานมังสวิรัติ โปรดแจ้งและระบุมาให้ชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษัทต้องส่งเรื่องแจ้งให้ทางสายการบินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง กรณีที่ท่านแจ้งก่อนการเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อชำระเมนูใหม่ หรืออาจจะไม่ได้รับเมนูพิเศษเลย เนื่องจากสายการบินไม่ได้เตรียมสำรองไว้ หรืออาจเตรียมไม่ทัน
 3. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนดเท่านั้น เช่น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการขอที่นั่ง LONG LEG ท่านต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น และการให้ที่นั่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่สายการบินเท่านั้น

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก

 1. โรงแรมในแต่ละแห่ง มีการวางแผนผังห้องพักแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะห้องไม่ติดกัน หรืออยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้น
 2. เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีฮีตเตอร์ไว้ให้บริการแทน
 3. กรณีที่มีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทำให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองจะค่อนข้างเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมในยุโรปบางแห่ง (โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า หรือเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม ห้องอาจจะมีขนาดเล็กกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ หรืออาจจะไม่มีลิฟท์ รวมถึงพนักงานยกกระเป๋า และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 

หมายเหตุ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุจำเป็นสุดวิสัย และอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การประท้วง การปฏิวัติ อุบัติเหตุ การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการบริการของสายการบิน ความสูญเสีย ทรัพย์สินสูญหาย อุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวท่านเอง และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น
 5. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 6. ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 7. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 9. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) เช่น หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีแดงสด) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากไม่ผ่านการอนุมัติจากสายการบิน และถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 10. กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทาง หรือท่านเดินทางมาเช็คอินไม่ทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน ค่าทัวร์ให้แก่ท่าน
 11. ลูกค้าที่จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ท่านต้องจองเครื่องบินลงประเทศปลายทางก่อนเวลาหรือเวลาใกล้เคียงกับคณะทัวร์ หรือไปถึงปลายทางล่วงหน้าก่อนคณะทัวร์อย่างน้อย 1 วัน ถ้าท่านมาถึงหลังคณะทัวร์ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ในสถานที่ที่คณะทัวร์กำลังออนทัวร์อยู่ด้วยตนเอง และก่อนการจองทัวร์หรือจองตั๋วเครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครั้ง หากท่านจองทัวร์หรือตั๋วเครื่องบินผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและไม่คืนค่าทัวร์ให้แก่ท่าน
 12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่าแชงเก้น

 • ทางบริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบเต็มจำนวนและได้รับการตอบรับจากทางสถานทูตฯ ในเรื่องเวลานัดหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่ออกเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะ  ครบจำนวนก่อนจึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับท่านได้
 • หากในช่วงที่ท่านเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเต็มหรือไม่มีคิวกรุ๊ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 • เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เป็นผู้กำหนดออกมา (อาจแตกต่างกันแล้วแต่สถานทูตประเทศนั้นๆ) มิใช่บริษัททัวร์ ท่านที่มีความประสงค์ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สถานทูตฯต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์ฯ เป็นเพียงตัวกลางและอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวีซ่าให้กับท่าน
 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ดังต่อไปนี้

–    ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือ

ไม่ผ่านการพิจารณาก็ตาม

–    ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนได้

–    ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะโดนเก็บ

ค่ามัดจำห้องพัก หรือทางโรงแรมอาจต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 %

 

เอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต

ตามวันและเวลาที่นัดหมาย **

(ระยะเวลาที่ผลวีซ่าออก ประมาณ 15 วันทำการ)

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และส่งให้ทางบริษัทฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายเก็บเอกสาร

 1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (Passport) เล่มจริง และสำเนาถ่ายเอกสาร 2 ใบ ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทำเล่มใหม่ก่อนนำส่ง มีจำนวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า และต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าติดต่อกัน เพื่อติดวีซ่า

** หนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจาก ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภายใน 3 ปี (ถ้ามี) หรือเคยได้รับจากประเทศอังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถ้ามี) **

 1. รูปถ่ายสี 2 ใบ หน้าตรง (ขนาด 5 cm x 4.5 cm)

พื้นหลังสีขาว ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา   แว่นกันแดด คอนเทคเลนส์ ห้ามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและคิ้วทั้ง 2 ข้างชัดเจน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น

(หากรูปถ่ายของท่านไม่ได้มาตรฐานตามสถาณทูตกำหนด ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูปใหม่อีกครั้ง ณ วันมายื่นเวลา)

 1. หนังสือรับรองการทำงาน
  • กรณีลูกจ้างหรือพนักงาน

หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร (ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและระบุช่วงเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป และระบุชื่อประเทศทั้งหมดที่ท่านเดินทางด้วย หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดในวันที่เท่าไร่ โดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่าเท่านั้น พร้อมลายเซ็น ระบุชื่อ ตำแหน่งของผู้มีอำนาจในออกหนังสือรับรองการทำงานและประทับตราบริษัท

 • กรณีเจ้าของกิจการ

หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่าหากมากกว่า 90 วันไปแล้ว ต้องคัดลอกใหม่เท่านั้น) เป็นสำเนาภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ

 • กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา

หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (มีอายุไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)ฉบับจริง ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน)

3.4      ผู้เกษียณอายุงาน

หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัครหรือออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด ระบุวันที่เกษียณ ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาของการจ้างงานและเงินเดือนล่าสุด และ

สำเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ

 1. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาเดินทาง
  • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีจำนวนเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าหกหลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายตลอดในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา และมีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า เป็นบัญชี ออมทรัพย์ ทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ รับเอกสารการเงินเป็นสเตรทเม้นที่ออกจากธนาคาร และต้องมีตราประทับธนาคารและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น (ไม่สามารถถ่ายเอกสารสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหรือปริ้นออกมาจากอินเทอเน็ตได้) สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝากประจำ รวมถึงบัญชีสหกรณ์
  • หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต สะกดชื่อให้ตรงกับพาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีต้องเป็นเล่มเดียวกับที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า
  • กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsorship)ต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น
 • ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้พร้อมเซ็นรับรอง
 • เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำนาทะเบียนสมรส และสำเนาใบเกิด (สูติบัตร) เป็นต้น ทั้งผู้ยื่นวีซ่าเองและผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้ออกค่าใช้จ่าย) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองหรือผู้สมัครยื่นวีซ่าด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 • Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้และผู้ยื่นวีซ่า
 • กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 1. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี
  • สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครวีซ่า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
  • ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่หรือท่านใดท่านหนึ่ง หรือกับบุคคลที่สามต้องขอหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต ตัวจริงเท่านั้น ระบุว่าอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใครและระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกัน พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบทะเบียนการหย่าหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหย่าร่าง พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน (กรณีไม่ใช่การออกค่าใช้จ่ายให้กัน และไม่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษ)
 1. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ (แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ถ้ามี)

 

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครทุกท่านต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าฯ เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 • ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันทำการ
 • หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการดึงเล่มหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ ในขณะทำการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์ก่อน
 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามวันนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางสถานทูตฯ

 

ในการยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เอกสารทุกฉบับที่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ต้องออกจากศูนย์การแปลที่มีตราประทับและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การแปลเท่านั้น

สถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่รับเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้น ใบละ  500 บาท **

*การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น*

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 50 – 46 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 6. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรมหรือค่าโรงแรม เป็นต้น