O-HO CROATIA

โครเอเชีย
ชื่อโปรแกรมทัวร์ O-HO CROATIA
รหัสทัวร์ A1726
ระยะเวลาเดินทาง 8 วัน 6 คืน
สายการบิน Turkish Airlines
ช่วงเดือนที่เดินทาง
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน
฿ 47,777

จองแพคเกจทัวร์

รหัสทัวร์ : A1726


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองซาเกร็บ, เมืองซาดาร์, เมืองซิบีนิค, เมืองโทรเกียร์
 • เมืองดูบรอฟนิค, Designer Outlet Croatia
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่ SRD HILL
 • แลนด์มาร์กแห่งสำคัญของเมืองซาดาร์
 • ชมอุทยานแห่งชาติพริตวิเซที่เก่าแก่ที่สุด

O-HO CROATIA 8 วัน 5 คืน สายการบิน Turkish

วันที่กำหนดการมื้ออาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดย TK 69 (23.30-06.25)
2 สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ – Church of St. Mark - Cathedral of Zagreb - Stone Gate - Ban Jelacic Square - Designer Outlet Croatia - เมืองซาเกร็บ Hotel Rebro หรือเทียบเท่า (เมืองซาเกร็บ)
3 เมืองซาเกร็บ – Plitvice Lakes National Park - เมืองซาดาร์ Hotel Zadar หรือเทียบเท่า
4 เมืองซาดาร์ - Kopnena Vrata - St. Donatus Church - Sea Organ – Greeting to the Sun - เมืองซิบีนิค - Cathedral of St.James Hotel Panorama หรือเทียบเท่า (เมืองซิบินค)
5 เมืองซิบีนิค - เมืองโทรเกียร์ - Cathedral of St.Lawrence - เมืองสปลิท - Diocletian’s Palace - Cathedral of Saint Domnius – People’s Square - เมืองดูบรอฟนิค Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)
6 เมืองดูบรอฟนิค - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิว - Rector's Palace - Sponza Palace – Orlando Column – Bell Tower - Dubrovnik Cathedral - Walls of Dubrovnik Hotel Lero หรือเทียบเท่า (เมืองดูบรอฟนิค)
7 เมืองดูบรอฟนิค – อิสระตามอัธยาศัย (เต็มวัน) - สนามบินดูบรอฟนิค
8 สนามบินอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย TK 68 (01.50-15.10)

ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็ก (ไม่มีเตียง)เด็ก (มีเตียงเสริม)ทารกเลือกเดินทาง
11/04/2021 47,777 9,500 47,777 47,777 0 จอง
จอง
11/04/2021 47,777 9,500 47,777 47,777 0 จอง
จอง
11/04/2021 47,777 9,500 47,777 47,777 0 จอง
จอง
11/04/2021 47,777 9,500 47,777 47,777 0 จอง
จอง
11/04/2021 49,777 9,500 49,777 49,777 0 จอง
จอง
11/04/2021 49,777 9,500 49,777 49,777 0 จอง
จอง
11/04/2021 49,777 9,500 49,777 49,777 0 จอง
จอง
11/04/2021 49,777 9,500 49,777 49,777 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ตั๋วเครื่องบินไป กลับ ชั้นประหยัด (แบบหมู่คณะ) ตามที่ระบุในรายการ
 2. น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ 23 กิโลกรัม (ท่านละ 1 ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
 3. โรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า (พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง)
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 5. อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 6. พาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
 7. ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโครเอเชีย 5,700 บาทชำระพร้อมเงินมัดจำ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้ เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 4. ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 5. ค่าแปลเอกสารในการยื่นวีซ่า
 6. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
 7. ทิปคนขับรถ, ทิปไกด์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์ และทิปร้านอาหารทุกร้าน ท่านละ 70 ยูโร

(ชำระกับเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)

วิธีการชำระเงิน           ชำระมัดจำ ท่านละ  20,000 บาท

 • อีเมล์ หรือไลน์ หน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เพื่อสำรองที่นั่ง และจองคิววีซ่า

(หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป)

 • ค่ามัดจำทัวร์ บริษัทขอเก็บค่าทัวร์ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ทำการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ขอเก็บทั้งหมด 30 วัน ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

เงื่อนไขอื่นๆ

– รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนการเดินทางได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ทางบริษัทจะยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

– ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)

– ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทำงาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

– ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฏิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม

– กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

– เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

– มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ

– อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง

– ถ้ากรุ๊ปที่ท่านจองทัวร์ไว้ ไม่สามารถออกเดินทาง จากกรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ หรือสายการบินแจ้งยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน แต่ทางบริษัทจะขอหักเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  เช่น ค่าธรรมเนียมในการยืนขอวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทาง  (ถ้าโปรแกรมที่ท่านเดินทางจะต้องยื่นขอวีซ่า)

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่นั้นๆ ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น

– บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดหากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่นๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและช่วยเหลือท่านเป็นระยะ ๆ

– เนื่องจากตั๋วเครื่องบินชุดนี้เป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุ๊ป) ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าทางบริษัทได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วนั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ (ยกเว้นบางสายการบิน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางได้ เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสายการบินเท่านั้น)

– บริษัทฯทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าวในระหว่างการ ท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้หากท่านไม่ เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้ค่าบริการที่ ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

 

หลักฐานการทำวีซ่า  โครเอเชีย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่เหลืออายุเกินกว่า 6 เดือน และเหลือหน้าว่างอย่างน้อย3หน้า
 2. รูปถ่ายสีฉากหลังขาว (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน……2รูป
 3. สำเนาบัตรประชาชน โดยถ่ายสำเนาหน้า-หลัง2ชุด  (กรณีเป็นเด็กให้ใช้สูติบัตร)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน……2…ชุด **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ**
 5. สำเนาทะเบียนสมรส2ชุด (ในกรณีแต่งงานแล้ว) หรือ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ**
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ, นามสกุล2ชุด (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล)  **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ**
 7. เอกสารทำงาน :

     7.1 กรณีเป็นข้าราชการ / พนังบริษัท ใช้ หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด

(ระบุวันเข้าทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาที่จะไปเที่ยว …. เป็นภาษาอังกฤษ)

7.2 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือ สำเนาหนังสือรับรอง คัดมาไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ชุด **พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ**

7.3 กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ใช้ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา2ชุด เป็นภาษาอังกฤษ

 1. เอกสารการเงิน สถานทูตมีความจำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 อย่างประกอบกัน ดังนี้

8.1 : ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก หรือ Statement (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) Update วันที่ปัจจุบัน ย้อนหลัง อย่างน้อย 4 เดือน)  จำนวน2ชุด

8.2 จม.รับรองสถานะยอดเงินฝาก (Bank Certificate) ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

หมายเหตุ

กรณีผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เดินทางโดยไม่มีบิดาและมารดาไปด้วย หรือผู้เยาว์เดินทางโดยมีบิดาไป แต่ไม่มี มารดาไป หรือในทางกลับกันอย่างใดอย่างหนึ่ง บิดาหรือมารดาต้องไปดำเนินการทำหนังสือยินยอม จากสำนักงานเขตในท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ เพื่อทำหนังสือยินยอมประกอบการยื่นวีซ่า

**โดยเอกสารต้องระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกันอย่างชัดเจน**

 1. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด, ฤดูท่องเที่ยว ,เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้
 2. ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 3. การยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัท ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทจะคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทจะคืน 50 % ของค่าทัวร์
 5. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ทำการ (ไม่นับวันปิดทำการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น